Την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στο ποσό των 15 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από την τιμή της προηγούμενης προσπάθειας εκποίησης, η οποία ήταν περίπου στα 19 εκατομμύρια ευρώ. Ο πλειστηριασμός αφορά το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας που περιλαμβάνει την ακίνητη περιουσία της, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα λοιπά κινητά, υλικά και άυλα στοιχεία της. Κάθε ενδιαφερόμενος που θα θελήσει να καταθέσει προσφορά θα πρέπει να τη συνοδεύει με εγγυητική επιστολή τράπεζας για ποσό όχι μικρότερο των 500.000 ευρώ.