Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε την πρόσληψη, 78 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Πρόκειται για θέσεις, που μπορούν να καλυφθούν από υποψήφιους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας καθώς και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).
Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που ζητούνται με τη συγκεκριμένη προκήρυξη είναι:
– χημικοί μηχανικοί ΠΕ
– μηχανικοί περιβάλλοντος ΠΕ
– πολιτικοί μηχανικοί ΠΕ
– μηχανολόγοι μηχανικοί ΠΕ
– τοπογράφοι μηχανικοί ΠΕ
– ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ΤΕ
– μηχανολόγοι μηχανικοί ΤΕ
– προσωπικό πληροφορικής ΤΕ
– μηχανικοί έργων υποδομής ΤΕ
– τοπογράφοι μηχανικοί ΤΕ
– διοικητικό προσωπικό ΔΕ
– μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων ΔΕ
– παρασκευαστές ΔΕ
– χειριστές μηχανημάτων έργων (φορτωτές και μπολτόζες) ΔΕ
– ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων ΔΕ
– ηλεκτρολόγοι (ηλεκτροτεχνίτες) αυτοκινήτων ΔΕ
– τεχνίτες υδραυλικοί ΔΕ
– ζυγιστές ΔΕ
– οδηγοί κατηγορίας Γ" (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ΔΕ
– οδηγοί κατηγορίας Γ" + Ε" (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ΔΕ
– οδηγοί κατηγορίας Γ" + Δ" (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ΔΕ
– επόπτες καθαριότητας ΔΕ
– εργάτες – τριες ΥΕ
Διευκρινίζεται πως οι προσληφθέντες αναμένεται να καλύψουν ανάγκες στους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Κιλκίς και Χαλκιδικής.
Για όλες τις ειδικότητες απαιτούνται προσόντα, όπως είναι τα πτυχία ανάλογα με τη θέση που οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν. Ετσι, για παράδειγμα, για τη θέση των μηχανικών περιβάλλοντος ΠΕ απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού της αντίστοιχης ειδικότητας καθώς και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου. Ενώ για τους οδηγούς ΔΕ, απαιτείται εκτός των άλλων ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης ανάλογης με τη ζητηθείσα κατηγορίας. Για τις μόνες θέσεις που δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα είναι αυτές των εργατών – τριών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδότηση) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, Φράγκων 6 – 8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας.  Επισημαίνεται πως κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση και για θέσεις μίας και μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Αλλωστε, η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Κατ" εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.