Συνολικά 110 άτομα πρόκειται να προσληφθούν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά μηνών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση προκηρύσσονται οι εξής θέσεις:
– 105 άτομα φύλαξης πληροφόρησης ημερήσιων φυλάκων αρχαιοτήτων ΔΕ.
– 3 άτομα φύλαξης πληροφόρησης νυχτοφυλάκων αρχαιοτήτων ΔΕ.
– 2 άτομα βοηθητικό προσωπικό – καθαριότητας ΥΕ.
Οσοι ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως (ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, ΤΚ 106 82 – Αθήνα, (τηλ. 213-2144.820).
Σημειώνεται πως κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση και για θέσεις μιας και μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Υπενθυμίζεται πως η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή και περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και ως εκ τούτου αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.