Στην πρόσληψη 80 ελεγκτών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προχωρά η Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω γραπτού διαγωνισμού που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία σε επίπεδο C1 (πολύ καλή γνώση) και την άλλη σε επίπεδο B2 (ικανοποιητική γνώση).
Η δεύτερη ξένη γλώσσα πρέπει να είναι μία εκ των αγγλικής ή γαλλικής.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, σχετικές με τη φύση των καθηκόντων και πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο (πρέπει να έχει χορηγηθεί το αργότερο έως 31 Ιουλίου 2018) ή επαγγελματική κατάρτιση/επαγγελματικά προσόντα επιπέδου αντίστοιχου με τις προαναφερθείσες σπουδές, σχετικά με τη φύση των καθηκόντων και πιστοποιούμενα με δίπλωμα/πτυχίο (πρέπει να έχει χορηγηθεί το αργότερο έως 31 Ιουλίου 2018).
Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να έχουν επαγγελματική πείρα. Επιπλέον για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους ως υπήκοοι κράτους-μέλους της ΕΕ και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους και έχουν λάβει μία από τις υψηλότερες συνολικές συνδυασμένες βαθμολογίες στην άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα κληθούν να περάσουν μία ή δύο ημέρες σε κέντρο αξιολόγησης, πιθανότατα στο Λουξεμβούργο, προκειμένου να υποβληθούν σε δοκιμασίες στη γλώσσα 2.
Οι ελεγκτές των θεσμικών οργάνων της ΕΕ είναι υπεύθυνοι για δημοσιονομικούς ελέγχους, ελέγχους απόδοσης και εσωτερικούς ελέγχους. Επίσης παρέχουν υπηρεσίες εξακρίβωσης και παροχής συμβουλών σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς της ΕΕ και στο πλαίσιο αυτό μπορούν να δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
Καλούνται επίσης να εργαστούν σε τομείς όπως ο δημοσιονομικός έλεγχος, ο έλεγχος απόδοσης και ο εσωτερικός έλεγχος. Παρέχουν επίσης υπηρεσίες εξακρίβωσης και παροχής συμβουλών σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με στόχο τη βελτίωση της διοίκησης και διαχείρισης. Τούτο ενδέχεται να περιλαμβάνει δραστηριότητες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς και σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτό προϋποθέτει διαθεσιμότητα για ταξίδια, ενίοτε συχνά, μικρής χρονικής διάρκειας. Πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται σε πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές ομάδες και να είναι διατεθειμένοι να επικαιροποιούν συνεχώς τις επαγγελματικές τους γνώσεις χάρη στην παρακολούθηση των μαθημάτων επιμόρφωσης που τους παρέχονται.
Η φύση των καθηκόντων απαιτεί ευρύ φάσμα γνώσεων σε τομείς όπως το δίκαιο, η λογιστική, η δημόσια διοίκηση, τα δημόσια οικονομικά και η οικονομία, η διαχείριση έργων σε διάφορους τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ, η πληροφορική, οι τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu/ έως 24 Απριλίου 2018.