Στην πρόσληψη 60 μηχανοδηγών για την κάλυψη των υπηρεσιακών της αναγκών, προχωρά η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Σύμφωνα με προκήρυξη που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η διοίκηση της εταιρείας, η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 23 ημέρες: Η προθεσμία αρχίζει την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και λήγει την Μεγάλη Πέμπτη 5 Απριλίου 2018.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τα εξής τυπικά προσόντα:

* Πτυχιούχοι πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή κάτοχοι πτυχίου τεχνικής κατεύθυνσης ή απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης τεχνικής κατεύθυνσης.

* Οι άνδρες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (προσκόμιση πιστοποιητικού Στρατολογίας).

* Να είναι γεννηθέντες-θείσες μετά την 31η Δεκεμβρίου 1988.

* Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή να διώκονται για κακούργημα ή πλημμέλημα, που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (προσκόμιση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου).

* Να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής επιπέδου Β2 (καλή γνώση). H γνώση ιταλικής (επιπέδου Β2 ή C2) επιθυμητή.

* Να είναι κάτοχοι πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ (ECDL ή ισότιμου τίτλου).

Η κατάθεση των αιτήσεων (βιογραφικών) θα γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mixanodigoi@trainose.gr