Επιδοτούμενη κατάρτιση με άνοιγμα 4.000 θέσεων στο λιανικό εμπόριο για ανέργους ηλικίας 18-24 ετών προχωρά η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 -2020».

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης, πρακτικής και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων έχουν όσοι άνεργοι νέοι κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα της ΕΣΕΕ, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25o έτος της ηλικίας τους (24 έτη και 364 ημέρες).

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν ή όχι επίδομα ανεργίας. Παράλληλα, για να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, οι άνεργοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Απορρίπτονται όσοι έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Επισημαίνεται πως η διάρκεια της κατάρτισης είναι συνολικά 380 ώρες. Ειδικότερα, οι 120 ώρες αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση και οι υπόλοιπες 260 ώρες την πρακτική άσκηση.

Οι ειδικότητες στις οποίες καταρτίζονται οι ωφελούμενοι είναι οι εξής: Πωλητής Λιανικής, εξωτερικός Πωλητής, στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου, στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser), υπάλληλος Γραφείου και κάθε ωφελούμενος πρέπει να παρακολουθήσει μία από τις ανωτέρω ειδικότητες.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ, ενώ για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν το ποσό των 3,20 ευρώ. Η συνολική, δε, αξία του επιδόματος ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ –και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και λοιπές κρατήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, ηλικίας 18 έως 24 ετών, καλούνται να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής για τον Ε’ Κύκλο του προγράμματος στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.esee-emporio.gr στο αντίστοιχο πεδίο. Η υποβολή της αίτησης λήγει στις 28 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59:59. Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, θα πρέπει να υποβάλουν ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στην ΕΣΕΕ (Κτίριο ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, Πετράκη 8, ΤΚ 10563, Αθήνα) φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με στόχο να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτηση τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής –κι όχι αποστολής –των δικαιολογητικών από το πρωτόκολλο της ΕΣΕΕ είναι η Πέμπτη 1η Μαρτίου 2018 και ώρα 14:00.