Στο ύψος των 200 εκατ. ευρώ ανέρχεται πλέον η συνολική χρηματοδότηση της Alpha Βank προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) μέσω του εγγυοδοτικού προγράμματος COSME, μετά την επέκταση της αρχικής συμφωνίας κατά 150 εκατ. ευρώ, στην οποία προχώρησαν η Alpha Bank και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Το πρόγραμμα COSME, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αφορά την περίοδο 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ και έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜμΕ στη χρηματοδότηση. Ειδικότερα, το χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη μορφή Μηχανισμού Εγγυήσεως Δανείων (Loan Guarantee Facility) του COSME προβλέπει την παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούν αυτά να παρέχουν αυξημένη χρηματοδότηση προς τις ΜμΕ, με μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων.