Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει σειρά μέτρων για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι προτάσεις αποσκοπούν να καταστήσουν ευκολότερες τις αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Με τη δημιουργία μιας πύλης που θα λειτουργεί σε ολόκληρη την ΕΕ θα επιτρέπεται η ηλεκτρονική καταβολή του ΦΠΑ («On Stop Shop») με στόχο να μειωθούν σημαντικά τα έξοδα που αφορούν τη συμμόρφωση του ΦΠΑ. Οι νέες ρυθμίσεις θα διασφαλίζουν ότι ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στο κράτος – μέλος του τελικού καταναλωτή, με αποτέλεσμα τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών – μελών.

Ποιες όμως θα είναι οι επιπτώσεις στον εκδοτικό χώρο; Οι έως σήμερα κανόνες επιτρέπουν στα κράτη –

μέλη να φορολογούν τις έντυπες

εκδόσεις, όπως βιβλία και εφημερίδες, με μειωμένους συντελεστές

ή σε ορισμένες περιπτώσεις

υπερμειωμένους ή μηδενικούς

συντελεστές. Ωστόσο, εξαιρούνται οι ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις,

δηλαδή τα συγκεκριμένα προϊόντα πρέπει να φορολογούνται με τους κανονικούς συντελεστές.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο θα παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη – μέλη να εφαρμόζουν στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, όπως ηλεκτρονικά βιβλία και διαδικτυακές

εφημερίδες, το ίδιο ποσοστό ΦΠΑ με αυτό που εφαρμόζεται στα έντυπα ισοδύναμα των εν λόγω δημοσιεύσεων, καταργώντας επομένως διατάξεις που απέκλειαν τις ηλεκτρονικές εκδόσεις από τη φορολογική ευνοϊκή μεταχείριση που προσφέρεται στις παραδοσιακές έντυπες δημοσιεύσεις. Η διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί

εντός του 2017.Κ. ΜΕΤΑΞΑ