Ενα νέο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Διοργανωτής Τουριστικών Πακέτων» θα υλοποιήσει το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο Ηράκλειο Κρήτης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 αποφοίτους Λυκείου, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, εποχικά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες στον τομέα του τουρισμού.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 120 ώρες, από τις οποίες οι 84 ώρες αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση και οι 36 ώρες την πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (τουριστικά πρακτορεία). Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματική ενίσχυση των καταρτιζομένων, σύνδεση-συνάφεια του προγράμματος με τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, οικοδόμηση βιωματικής γνώσης και εμπειρίας σχετικής με τα επαγγελματικά καθήκοντα, τους ρόλους και τις δραστηριότητες, καθώς και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού.

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 6 ευρώ μεικτά για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, το οποίο εφόσον αποτελεί εισόδημα θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα τους δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και συστατική επιστολή από τις επιχειρήσεις όπου θα γίνει η πρακτική άσκηση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 7 Απριλίου και κατατίθενται είτε ηλεκτρονικά (στο inekriti@otenet.gr) είτε στην έδρα του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμ. Καστρινάκη 23, ΤΚ 71306 Ηράκλειο. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2810-343.616 και 2810-343.614 κατά τις ώρες 09.00 έως 15.00. Μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομιστεί και έγγραφο από όπου θα προκύπτει η απασχόλησή τους, δηλαδή βεβαίωση του εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησης και αναλυτική κατάσταση ενσήμων ή αναλυτική περιοδική δήλωση εάν είναι εργαζόμενοι και εποχικά εργαζόμενοι ή αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εάν είναι αυτοαπασχολούμενοι.

Παράλληλα θα χρειαστεί να προσκομιστούν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εφόσον επιλεγούν στο πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του απολυτηρίου Λυκείου και της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.