Αγγλικοί ελιγμοί στο Κυπριακό

1958: «ΛΟΝΔΙΝΟΝ: Επίμονοι φήμαι κυκλοφορούν εδώ περί διεξαγομένων μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδος διπλωματικών επαφών προς καθορισμόν ημερομηνίας συναντήσεως των πρωθυπουργών κ.κ. Μακμίλλαν και Καραμανλή εις τον συντομώτερον δυνατόν χρόνον. Κατά τας ιδίας φήμας η συνάντησις αποκλείεται να γίνη εις Γενεύην, όπου ευρίσκεται τώρα ο πρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως, αλλά η αγγλική κυβέρνησις ανησυχούσα ζωηρώτατα διά την εξέλιξιν της καταστάσεως εις Κύπρον… ήλλαξεν απόψεις και τώρα φαίνεται ότι επείγεται διά μίαν τοιαύτην συνάντησιν, προσδοκούσα ύφεσιν εις την νήσον». («ΤΑ ΝΕΑ»)

Εκκλησιαστικές διαμάχες

1974: «Εκπτωτοι του θρόνου τους εκηρύχθησαν χθες από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας εννέα Μητροπολίτες, βάσει της υπ’ αριθμόν 3/1974 Συνοδικής Πράξεως, με την κατηγορία ότι «διά διαβουλεύσεων, συκοφαντιών, καθυβρίσεων, ακόμη και δημοσία, λιβελλογραφημάτων κ.λπ. προσεπάθησαν να δημιουργήσουν αναταραχήν εις τους κόλπους της Εκκλησίας και να απεργασθούν την παρεμπόδισιν παντός δημιουργικού έργου εν αυτή»». («ΤΑ ΝΕΑ»)