Επίδομα 360 ευρώ σε άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες καθιερώνεται πρώτη φορά με απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στην απόφαση του Γιάννη Βρούτση, εντός τριμήνου από τη διαγραφή τους από τα μητρώα του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το επίδομα ανεργίας οι άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες που είχαν τουλάχιστον 3ετή ασφάλιση, διακόπτουν το επάγγελμά τους, δεν χρωστούν ούτε ρυθμίζουν τις οφειλές τους και το καθαρό εισόδημά τους την τελευταία 2ετίαδεν ξεπερνούσε τα 20.000 ευρώ (το ατομικό) και τα 30.000 ευρώ (το οικογενειακό). Σημειώνεται ότι στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι ασφαλισμένοι δημοσιογράφοι που εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Πρόκειται για μέτρο που αποτελούσε πάγιο αίτημα των ελεύθερων επαγγελματιών και αναμένεται να αποτελέσει δίχτυ προστασίας για μικρομεσαίους που πλήττονται από την επιδημία λουκέτων που πλήττει την αγορά. Από το 2011 οι επαγγελματίες καταβάλλουν 10 ευρώ μηνιαία εισφορά προκειμένου να θεσμοθετηθεί επίδομα ανεργίας και για αυτούς. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε έναν «κουμπαρά», ο οποίος θα αξιοποιηθεί προκειμένου να δίνεται το επίδομα.

Συγκεκριμένα, για τη χορήγηση βοηθήματος απαιτείται:

1. Η πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ετών ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με ανάλογη καταβολή της ειδικής εισφοράς.

Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 1/1/2011, απαιτείται καταβολή εισφορών για ένα τουλάχιστον έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη 1/1/2012, καταβολή εισφορών για 2 τουλάχιστον έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1/1/2013, ενώ για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1/1/2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς για τρία τουλάχιστον έτη.

Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις ισχύουν και για ασφαλισμένους που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν από την 1/1/2011 και επαναδραστηριοποιούνται εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.

2. Το συνολικό ατομικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή τα δύο έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 30.000 ευρώ.

3. Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1η Ιανουαρίου 2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

4. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιονδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.

5. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας.

6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.

Αντιδράσεις. Σφοδρή κριτική άσκησε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Στρατούλης. Μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε επέκρινε τις «απαγορευτικές προϋποθέσεις χορήγησης», οι οποίες «αποκλείουν» το 90% των ανέργων».

Ο «κουμπαράς»

Από το 2011 οι επαγγελματίες «δίνουν» 10 ευρώ μηνιαία εισφορά ώστε να θεσμοθετηθεί επίδομα ανεργίας και γι’ αυτούς και τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε έναν «κουμπαρά» ο οποίος θα αξιοποιηθεί προκειμένου να δίνεται το επίδομα