1957: «ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ: Ολα τα διεθνή θέµατα παρηγκωνίσθησαν αιφνιδίως και ελησµονήθησαν πλήρως αµέσως µετά την επίσηµον ανακοίνωσιν της Μόσχας περί εξαπολύσεως του πρώτου τεχνητού δορυφόρου (φωτό)

της Γης, ο οποίος κινείται αυτήν την στιγµήν κυκλικώς περί την υδρόγειον µε ταχύτητα 18 χιλιάδων µιλίων την ώραν.

Οι επιστήµονες της Δύσεως κατελήφθησαν εξαπίνης και όλα τα Αστεροσκοπεία του κόσµου ετέθησαν σε συναγερµόν. Κορυφαίοι Αµερικανοί σοφοί συνεχάρησαν τους Ρώσσους συναδέλφους τους διά το κατόρθωµά των». («ΤΑ ΝΕΑ»)