1963: «Άρχισε από χθες η εφαρμογή της “δωρεάν παιδείας”, σύμφωνα με τα τελευταία κυβερνητικά μέτρα. Έτσι: οι φοιτηταί όλων των Ανωτάτων Ιδρυμάτων απαλλάσσονται παντός τέλους εγγραφής. Απαλλάσσονται ενσήμων, εκπαιδευτικών τελών και εκπαιδευτικής προνοίας οι τίτλοι πάσης φύσεως (ενδεικτικά, απολυτήρια κ.λπ.) που εκδίδονται από δημόσια σχολεία και σχολές. Απαλλάσσονται των τελών εγγραφής, της υποχρεωτικής εισφοράς υπέρ σχολικών ταμείων κ.λπ. όλοι οι μαθηταί και σπουδασταί όλων των βαθμίδων και σχολών.

Σχετική εγκύκλιος του πρωθυπουργού και υπουργού Παιδείας κ.Γ. Παπανδρέου (φωτό)διεβιβάσθη τηλεφωνικώς στις αρμόδιες αρχές».

(«ΤΑ ΝΕΑ»)