Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τα εξής έγγραφα:

– Επικυρωμένη ευκρινή φωτοτυπία του τίτλου απόλυσης Λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου του εσωτερικού ή εξωτερικού.

– Επικυρωμένη ευκρινή φωτοτυπία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

– Τα έγγραφα που ενδεχομένως απαιτούνται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών.

– Πιστοποιητικό της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Νομού που πιστοποιεί την πάθηση και το οποίο εκδίδεται έπειτα από δωρεάν βεβαίωση γιατρού- μέλους ΔΕΠ οποιουδήποτε ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας και – Τέσσερις φωτογραφίες μικρού μεγέθους (μεγέθους ταυτότητας).

Ο φάκελος θα πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή στο ΕΑΠ από 1/11/2009 έως και 31/12/2009 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 31ή Δεκεμβρίου 2009, δεν θα γίνουν δεκτές από το ΕΑΠ. Στο εξωτερικό του φακέλου πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη 2511, καθώς και το Πρόγραμμα Σπουδών. Η επιστολή πρέπει να σταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μητρώου- Πρωτόκολλο, Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35 Πάτρα (Κωδικός 2511 – Πρόγραμμα Σπουδών:……)