ΣΥΣΤΑΣΗ στην Ελλάδα να αναμορφώσει το ασφαλιστικό της σύστημα θα απευθύνουν οι ηγέτες των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 8 και 9 Μαρτίου στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα θα προτείνουν και αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. Στο κείμενο των Γενικών Κατευθύνσεων Οικονομικής Πολιτικής, που θα υιοθετήσουν, αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο σε ό,τι αφορά τη μείωση του δημοσιονομικού της ελλείμματος, αλλά σημειώνεται ότι πρέπει να πάρει μέτρα στους εξής τομείς:

1. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών της μακροπρόθεσμα.

2. Συνέχιση της μείωσης του ελλείμματος και του χρέους.

3. Εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

4. Μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας και προσπάθεια καταγραφής της αδήλωτης εργασίας.

5. Αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και αύξηση των επενδύσεων για την Παιδεία.