Σημαντικό πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποτελεί μόνο η ανεργία η οποία

αυξάνεται, αλλά και οι αποδοχές εκείνων που απασχολούνται. Και αυτό συμβαίνει

επειδή η αμοιβή των ανειδίκευτων εργατών – που συνήθως πληρώνονται λιγότερο

από τους άλλους – έχει μειωθεί σημαντικά από το 1979 έως το 2001. Σύμφωνα με

τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, κατά το διάστημα αυτό οι αποδοχές

των ανδρών χωρίς απολυτήριο Λυκείου υποχώρησαν κατά 28%, ενώ η αντίστοιχη

μείωση στις γυναίκες έφτασε το 9%.