Με αλλεπάλληλες προκηρύξεις προς υποψήφιους εκπαιδευτικούς «χτύπησε» εν
μέσω θέρους το ΑΣΕΠ, ολοκληρώνοντας το πρώτο στάδιο της διαδικασίας για την
πρόσληψη μέσω γραπτών διαγωνισμών 10.195 δασκάλων, νηπιαγωγών και καθηγητών
στα δημόσια σχολεία κατά τα προσεχή δύο σχολικά έτη 2003-2005.


Μετά την προκήρυξη των 6.704 θέσεων της περασμένης Τρίτης, που παρουσίασαν
αναλυτικά «ΤΑ ΝΕΑ», η Ανεξάρτητη Αρχή εξέδωσε προχθές άλλες δύο για την
πλήρωση 3.491 συνολικά θέσεων.


Η πρώτη προκήρυξη, που έχει κωδικό 26/2Π/2002 και θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ
αρ. 265/2002, αφορά την πλήρωση 2.743 συνολικά θέσεων των κλάδων ΠΕ 01
Θεολόγων, ΠΕ 02 Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μαθηματικών, ΠΕ 04 Φυσικών, ΠΕ 09
Οικονομολόγων, ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων, ΠΕ 13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών
Επιστημών, ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας μέσω γραπτού διαγωνισμού που θα αρχίσει
το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2002. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίστηκε
για το διάστημα από τη δημοσίευση προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
έως και την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2002.


Η δεύτερη με κωδικό 27/3Π/2002 (θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ αρ. 270/2002)
περιλαμβάνει 748 θέσεις των κλάδων ΠΕ 12 Μηχανικών, ΠΕ 14 Πτυχιούχων Ιατρικής,
Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού
Περιβάλλοντος και Νοσηλευτικής, ΠΕ 17 Τεχνολόγων, ΠΕ 18 Πτυχιούχων λοιπών
Τμημάτων ΤΕΙ, για τις οποίες η υποβολή των δικαιολογητικών λήγει Δευτέρα, 16
Σεπτεμβρίου 2002, ενώ ο διαγωνισμός θα αρχίσει το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2002.


Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη το ΑΣΕΠ εξέδωσε άλλη μία προκήρυξη για
την πρόσληψη συνολικά 6.704 εκπαιδευτικών των κλάδων Νηπιαγωγών, Δασκάλων,
Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Γαλλικής
Γλώσσας, Αγγλικής Γλώσσας, Γερμανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών Μαθημάτων,
Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής ΑΕΙ και Πληροφορικής ΤΕΙ στην Δευτεροβάθμια. Η
προκήρυξη αυτή θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ αρ. 262/2002, τα δικαιολογητικά θα
γίνονται δεκτά έως τις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ ο διαγωνισμός θα αρχίσει στις 30
Νοεμβρίου.


Βασικά προσόντα


Σύμφωνα με τις δύο νέες προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος
στους διαγωνισμούς θα πρέπει πρώτα από όλα να πληρούν τις ακόλουθες βασικές
προϋποθέσεις:


Να είναι Έλληνες πολίτες ή - εφόσον πληρούν το κριτήριο της γλώσσας - πολίτες
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι για όσους έχουν
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει
ένα έτος από την απόκτησή της μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.


Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου τους.


Οι άνδρες μέχρι τον διορισμό τους να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.


Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.


Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1957 έως και 1981.


Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και όσοι έχουν
υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους όχι όμως και το 50ό έτος, δηλαδή που
έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1952 έως και 1956 εφόσον:


- έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή στην
ιδιωτική εκπαίδευση ή σε φροντιστήριο, ή


- έχουν πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ισότιμο και
αντίστοιχο με πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, παρέμειναν στο
εξωτερικό επί 10ετία και έχουν 5ετή τουλάχιστον εργασιακή απασχόληση στο
εξωτερικό, ή


- είναι Έλληνες ιθαγενείς και ομογενείς κάτοχοι πτυχίων ανωτάτων ή
ανωτέρων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισοτίμων και αντιστοίχων με
πτυχία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και οι ίδιοι, ή οι γονείς αυτών,
είχαν εκπατριστεί λόγω των γεγονότων της περιόδου 1946-1949.


Επίσης, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση οι υποψήφιοι που έχουν υπερβεί το
45ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον σε κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 40ού
αντιστοιχεί ένα έτος προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της
αλλοδαπής ή σε ξένα σχολεία ως εκπαιδευτικοί Ελληνοπαίδων.


Να κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο, καθώς και τα πρόσθετα ειδικά προσόντα
διορισμού για κάθε βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα, όπως αυτά αναφέρονται
αναλυτικά στις προκηρύξεις.


Επισημαίνεται ότι στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν και άτομα που
αδυνατούν να μετέχουν σε γραπτή εξέταση λόγω ελλείψεως φυσικών σωματικών
δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι αυτοί, θα
γίνουν με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αντίστοιχες εξετάσεις για
την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με
το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο θα διενεργηθούν και οι εξετάσεις των λοιπών
υποψηφίων. Όσοι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων
(συμπεριλαμβανομένων και των δυσλεξικών) θα πρέπει να υποβάλουν πρόσθετα
δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην προκήρυξη και το έντυπο των
οδηγιών.


Οι εξετάσεις


Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη θα αφορά
το γνωστικό αντικείμενο, ανάλογα με τον κλάδο τον οποίο θα κληθούν να
διδάξουν, ενώ η δεύτερη τη διδακτική μεθοδολογία του γνωστικού αντικειμένου
του κλάδου - ειδικότητας, καθώς και τα παιδαγωγικά θέματα. Οι απαντήσεις στα
ερωτήματα που θα τεθούν θα ζητηθεί είτε να αναπτυχθούν γραπτώς σε ειδικά
τετράδια, είτε να απαντηθούν με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών σε απαντητικά
φύλλα που θα διανεμηθούν κατά την εξέταση.


Σε περίπτωση που σε μια θεματική ενότητα ζητηθεί από τους υποψηφίους να
αναπτύξουν τις απαντήσεις τους σε ορισμένα ερωτήματα και συγχρόνως να
απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών, θα
δοθεί ένα τετράδιο για να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους και ένα απαντητικό
φύλλο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Προκειμένου να
διευκολυνθεί και επιταχυνθεί η βαθμολόγηση, δεν αποκλείεται να ζητηθεί να
αναπτύξουν τις απαντήσεις τους σε διαφορετικά τετράδια.


Για όσους δεν άρχισαν ακόμα την προετοιμασία επισημαίνεται ότι η εξεταστέα ύλη
και των τριών διαγωνισμών (την παρουσίασαν «ΤΑ ΝΕΑ» περίπου πριν από ένα μήνα)
δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 898/2002 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και
μπορεί να αναζητηθεί από το Εθνικό Τυπογραφείο και τα παραρτήματά του, καθώς
και από την ηλεκτρονική του διεύθυνση www.
et.
gr
(μόνο για συνδρομητές). Επίσης, μπορεί να αναζητηθεί στα
site του υπουργείου Παιδείας και του ΑΣΕΠ στις διευθύνσεις www. ypepth. gr και www. asep. gr αντίστοιχα.


Η υποβολή των αιτήσεων


Για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς απαιτείται η υποβολή αίτησης σε ειδικό
έντυπο το οποίο διατίθεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από το αρμόδιο γραφείο οι υποψήφιοι θα παραλάβουν
το έντυπο «Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση», καθώς και ανάλογο που περιέχει οδηγίες
για την ορθή συμπλήρωσή της. Όσοι επικαλεσθούν εκπαιδευτική προϋπηρεσία θα
πρέπει να ζητήσουν και το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Προϋπηρεσίας». Όπως
επισημαίνουμε και παραπλεύρως, για πρώτη φορά οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα
να «κατεβάσουν» τα έντυπα της αίτησης και των οδηγιών από το site του ΑΣΕΠ.


Στην αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράψουν τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια της οποίας επιθυμούν να εξεταστούν.
Τους δίνεται η δυνατότητα με ξεχωριστή αίτηση να ζητήσουν να συμμετάσχουν στον
διαγωνισμό σε περισσότερους από έναν κλάδους (ανεξάρτητα από βαθμίδα
εκπαίδευσης) εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Το πρόγραμμα διεξαγωγής των
διαγωνισμών θα καταβληθεί προσπάθεια να διαμορφωθεί έτσι ώστε να ικανοποιήσει
κατά το μέγιστο δυνατόν τη συμμετοχή των υποψηφίων αυτών σε περισσότερους του
ενός κλάδους.


Με την αίτηση θα πρέπει να επισυνάψουν και τα ακόλουθα:


- Φωτοαντίγραφο αυτής με πρωτότυπη υπογραφή.


- Παράβολο τριών ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.


- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου από το οποίο να προκύπτει η ακριβής
αριθμητική βαθμολογία σε δεκαδική κλίμακα. Εάν η βαθμολογία αναφέρεται σε
ακέραιο αριθμό, το αντίγραφο αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση της
οικείας Σχολής στην οποία να αναφέρεται η πραγματική αριθμητική βαθμολογία και
όχι η τυχόν στρογγυλοποιημένη σε επόμενη ακέραια μονάδα.


Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι που θα επικαλεσθούν μεταπτυχιακές σπουδές ή
προϋπηρεσία και για να λάβουν τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις στην βαθμολογία,
θα πρέπει αναλόγως να καταθέσουν:


- Επικυρωμένο μεταπτυχιακό τίτλο (διάρκειας φοίτησης ενός τουλάχιστον
ακαδημαϊκού έτους).


- Επικυρωμένο διδακτορικό τίτλο.


- Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να περιγράφεται αναλυτικά η τυχόν προϋπηρεσία.
Παράλληλα, θα πρέπει να επισυνάψουν και τις ανάλογες βεβαιώσεις των αρμοδίων
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που την αποδεικνύουν.


Πρόσθετα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλουν και όσοι επικαλούνται έλλειψη
φυσικών σωματικών δεξιοτήτων.


Αίτηση και δικαιολογητικά θα πρέπει εντός της καθορισμένης προθεσμίας να
αποσταλούν στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους
Α4. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγραφεί: Α.Σ.Ε.Π., Ταχυδρομική θυρίδα:
30033, Ταχυδρομικό Γραφείο Μητροπόλεως, ΑΘΗΝΑ: Τ.Κ. 10033, Για την προκήρυξη
26/2Π/2002 ή Για την προκήρυξη 27/3Π/2002 (ανάλογα σε ποια από τις δύο ανήκει
η θέση που επιλέγει ο υποψήφιος). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εσφαλμένης ή
ελλιπούς συμπλήρωσης της αίτησης και εφόσον δεν έχει παρέλθει η σχετική
προθεσμία, επιτρέπεται η αντικατάστασή της. Σε αυτή την περίπτωση στη νέα
αίτηση θα πρέπει να αναγραφεί ως επικεφαλίδα η φράση «αντικατάσταση
προηγούμενης».


Οι προκηρύξεις, στις οποίες περιέχεται και η εξεταστέα ύλη, αναμένεται να
δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις προσεχείς ημέρες, οπότε και θα
διατίθενται δωρεάν στο κοινό από το Εθνικό Τυπογραφείο και τα παραρτήματά του,
καθώς και από την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Επιπλέον, θα αναρτηθούν στις κατά
τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα
δημοσιευθούν στις ιστοσελίδες τόσο του ΑΣΕΠ όσο και του υπουργείου Παιδείας.


Τα ζητούμενα ειδικά προσόντα


Προκήρυξη 26/2Π/2002


Κλάδος ΠΕ 01 Θεολόγων: (Κωδικός: ΠΕ 0100)


Πτυχίο Θεολογίας ή Ποιμαντικής ή Κοινωνικής Θεολογίας ή Ποιμαντικής και
Κοινωνικής Θεολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής ή πτυχίο της Θεολογικής Σχολής Χάλκης.


Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: (Κωδικός: ΠΕ 0200)


Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής


Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Φιλοσοφίας ή
Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου της Κύπρου.


Κλάδος ΠΕ 03 Μαθηματικών: (Κωδικός: ΠΕ 0300)


Πτυχίο Μαθηματικών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών και
Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου.


Κλάδος ΠΕ 04 Φυσικών με ειδικότητες Φυσικού, Χημικού, Φυσιογνώστου,
Βιολόγου και Γεωλόγου: (Κωδικός: ΠΕ 0400)


(ι) Για την ειδικότητα του Φυσικού: (Κωδικός: ΠΕ 0401)
Πτυχίο Φυσικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Φυσικής του Πανεπιστημίου της
Κύπρου.


(ιι) Για την ειδικότητα του Χημικού: (Κωδικός: ΠΕ 0402)
Πτυχίο Χημείας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Χημείας του Πανεπιστημίου της
Κύπρου.


(ιιι) Για την ειδικότητα του Φυσιογνώστου: (Κωδικός: ΠΕ 0403)
Πτυχίο Φυσιογνώστου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


ιv) Για την ειδικότητα του Βιολόγου: (Κωδικός: ΠΕ 0404)
Πτυχίο Βιολογίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


(ν) Για την ειδικότητα του Γεωλόγου: (Κωδικός: ΠΕ 0405)
Πτυχίο Γεωλογίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


Κλάδος ΠΕ 15 Οικιακής Οικονομίας: (Κωδικός: ΠΕ 1500)


Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Διαιτολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανωτάτης Σχολής
Οικιακής Οικονομίας.


Κλάδος ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων: (Κωδικός: ΠΕ 1000)


Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


Για τον κλάδο αυτό μπορούν να συμμετάσχουν και οι μη κάτοχοι πτυχίου ΠΑ.ΤΕ.Σ.
/ΣΕΛΕΤΕ ή ενός από τα ισοδύναμα προς αυτό πτυχία που αναφέρονται κατωτέρω στο
Κεφάλαιο ΙΙΙ. Στον πίνακα όμως διοριστέων στους κλάδους αυτούς προηγούνται οι
κάτοχοι ενός από τα πτυχία αυτά.


Κλάδος ΠΕ 09 Οικονομολόγων: (Κωδικός: ΠΕ 0900)


Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών-Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών-Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση τις
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές ή Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Αστικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Επιχειρησιακής Έρευνας
και Μάρκετινγκ ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοικητική Επιστήμη ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ Διοίκησης ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων-Λογιστικής ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων-Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου.


Κλάδος ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών: (Κωδικός: ΠΕ 1300)


Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι των δύο αμέσως προηγουμένων κλάδων ΠΕ 09
Οικονομολόγων (Κωδικός: ΠΕ0900) και ΠΕ 13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών
(Κωδικός ΠΕ 1300) πρέπει να έχουν, επιπλέον, και πτυχίο ΠΑ.ΤΕ.Σ. /ΣΕΛΕΤΕ ή
κάποιο από τα ισοδύναμα προς αυτό πτυχία.


Προκήρυξη 27/3Π/2002


Κλάδος ΠΕ 12 Μηχανικών: (Κωδικός: ΠΕ1200) με ενοποιημένες τις
ειδικότητες: (i) Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων, (ii)
Μηχανολόγων, Ναυπηγών και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, (iii)
Ηλεκτρολόγων, (iv) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Φυσικών Ραδιοηλ/γων και (v)
Χημικών Μηχανικών - Μεταλλειολόγων.


- Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων
(Κωδικός:
ΠΕ 1210)


Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών, Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχής
ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Μηχανολόγων, Ναυπηγών και Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης (Κωδικός:
ΠΕ 1240)


Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Μηχανολόγων
Μηχανικών Βιομηχανίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχής ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Φυσικών -
Ραδιοηλ/γων (Κωδικός:
ΠΕ 1250)


Πτυχίο Ηλεκ/γων Μηχανικών ή Ηλεκ/γων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολ/στών ή Ηλεκ/γων
Μηχ/κών και Τεχνολογίας Υπολ/στών ή Ηλεκτρονικών Μηχ/κών Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής, ή πτυχίο Τμήματος Φυσικής και ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών
ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ισότιμου
μεταπτυχιακού διπλώματος με τα παραπάνω ενδεικτικά Ανωτάτου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Χημικών Μηχανικών - Μεταλλειολόγων (Κωδικός: ΠΕ
1280)


Πτυχίο Χημικών Μηχανικών ή Μεταλλειολόγων μηχανικών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής.


Κλάδος ΠΕ 14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής,
Φαρμακευτικής, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος και Νοσηλευτικής (Κωδικός:
ΠΕ 1400) με ενοποιημένες
της ειδικότητες: (i) Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής και
(ii) Γεωπόνων και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.


- Ειδικότητα Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και
Νοσηλευτικής (Κωδικός:
ΠΕ 1410)


Πτυχίο Ιατρικής ή Οδοντιατρικής ή Φαρμακευτικής ή Νοσηλευτικής Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
(Κωδικός:
ΠΕ 1440)


Πτυχίο Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής
και Ζωικής Παραγωγής ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής
Βιοτεχνολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή
Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ανωτάτου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


Κλάδος ΠΕ 17 Τεχνολόγων (Κωδικός: ΠΕ 1700) με ενοποιημένες τις
ειδικότητες: (i) Πολιτικών και Τοπογράφων, (ii) Μηχανολόγων, (iii)
Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής και (iv) Ηλεκτρονικών.


- Ειδικότητα Πολιτικών και Τοπογράφων (Κωδικός: ΠΕ 1710)


Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Πολιτικών Δομικών Έργων
ΤΕΙ ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ ή Τοπογραφίας ΤΕΙ ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ
της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Μηχανολόγων (Κωδικός: ΠΕ 1720)


Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Μηχανολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Μηχανολογίας ΤΕΙ ή
Ναυπηγικής ΤΕΙ ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων και Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής (Κωδικός:
ΠΕ 1730)


Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ, ή
Ενεργειακής Τεχνικής ΤΕΙ, ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχής ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Ηλεκτρονικών (Κωδικός: ΠΕ1740)


Πτυχίο εκπ/κών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή
αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής.


Κλάδος ΠΕ 18 πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ (Κωδικός: ΠΕ 1800)
με ενοποιημένες τις ειδικότητες: (ι) Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής,
Διακοσμητικής και Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, (ii) Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εμπορίας &
Διαφήμισης (marketing), (iii) Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, (iv) Φυτικής
Παραγωγής, Δασοπονίας, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας, (v)
Εργασιοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας, (vi) Ναυτικών Μαθημάτων, (vii)
Οδοντοτεχνικής, (viii) Οχημάτων ΤΕΙ, (ix) Βρεφονηπιοκόμων, (x) Τεχνολόγων
Τροφίμων-Διατροφής και (xi) Αισθητικής.


- Ειδικότητα Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικής, Διακοσμητικής και
Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Κωδικός:
ΠΕ 1810)


Πτυχίο Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών, ή Γραφιστικής ή Διακοσμητικής ή Συντήρησης
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αντίστοιχο
πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών
Επιχειρήσεων και Εμπορίας & Διαφήμισης (Κωδικός:
ΠΕ 1820)


Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή
Τουριστικών Επαγγελμάτων ή Εμπορίας και Διαφήμισης Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο
αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Κωδικός: ΠΕ 1890)


Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή
αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Φυτικής Παραγωγής, Δασοπονίας, Θερμοκηπιακών
Καλλιεργειών & Ανθοκομίας (Κωδικός:
ΠΕ 1830)


Πτυχίο Φυτικής Παραγωγής ή Δασοπονίας ή Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και
Ανθοκομίας, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Εργασιοθεραπείας και Φυσικοθεραπείας (Κωδικός: ΠΕ
1880)


Πτυχίο Εργοθεραπείας ή Φυσικοθεραπείας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή
αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της
αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Ναυτικών Μαθημάτων (Κωδικός: ΠΕ1861)


Πτυχίο Πλοιάρχων ή Ραδιοτηλεγραφητών ή Δοκίμων Αξιωμ. Καταστρώματος ή Δοκίμων
Αξιωματικών Ασυρμάτου της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (ΑΣΔΕΝ)
ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Οδοντοτεχνικής (Κωδικός: ΠΕ 1870)


Πτυχίο Οδοντοτεχνικής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αντίστοιχο πτυχίο
ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Οχημάτων ΤΕΙ (Κωδικός: ΠΕ 1851)


Πτυχίο Οχημάτων Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ
της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Βρεφονηπιοκόμων (Κωδικός: ΠΕ 1874)


Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αντίστοιχο
πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Τεχνολόγων Τροφίμων-Διατροφής (Κωδικός: ΠΕ 1838)


Πτυχίο Τεχνολογίας Τροφίμων ή Οινολογίας και Τεχνολ. Ποτών ή Διατροφής
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αντίστοιχο πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή
ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


- Ειδικότητα Αισθητικής (Κωδικός: ΠΕ 1840)


Πτυχίο Αισθητικής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αντίστοιχο πτυχίο
ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.


Έντυπα της αίτησης και μέσω ΔιαδικτύουΜια σημαντική καινοτομία που θα διευκολύνει αφάνταστα τους υποψηφίους εισάγει
στους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών το ΑΣΕΠ. Τους παρέχει τη δυνατότητα να
«κατεβάσουν» από το Διαδίκτυο τόσο το έντυπο της αίτησης, όσο και το
αντίστοιχο των οδηγιών για τη συμπλήρωσή της. Τα έντυπα αυτά διατίθενται στην
επιλογή: «Έντυπα Υποβολής Αιτήσεων» στη διεύθυνση www. asep.gr. Η Αίτηση -
Υπεύθυνη Δήλωση αποτελείται από δύο σελίδες και για να γίνει αποδεκτή θα
πρέπει να συμπληρωθεί αφού πρώτα εκτυπωθούν οι δύο σελίδες σε ένα φύλλο (μπρος
- πίσω), όπως είναι η κανονική. Ακολούθως θα πρέπει να αποσταλεί με συστημένη
επιστολή στη διεύθυνση που αναγράφεται σε κάθε προκήρυξη.


Στις προθέσεις του ΑΣΕΠ είναι η αξιοποίηση σε σύντομο χρονικό διάστημα των
δυνατοτήτων του Διαδικτύου, ώστε να απλουστευθούν και να επισπευσθούν οι
διαδικασίες των προσλήψεων.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από