Σήμερα κάνει την πρεμιέρα της η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτικού Κοινού του

ΧΑΑ, η οποία λειτουργεί μέσω δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής στον αριθμό

0800-56789. Στόχος είναι η εξοικείωση του κοινού με τον θεσμό, η δημιουργία

επενδυτικής παιδείας και γενικότερα η διάδοση της ορθής χρηματιστηριακής

ιδέας. Η υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα, από τις 9.00 –

21.00 και φροντίζει για την έγκυρη ενημέρωση του κοινού, απαντώντας υπεύθυνα

στις ερωτήσεις και απορίες που υποβάλλονται είτε τηλεφωνικά είτε εναλλακτικά

με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων:

Το κοινό μπορεί να πάρει πληροφορίες για τη χρηματιστηριακή αγορά και τα

χρηματιστηριακά θέματα που το απασχολούν και ειδικότερα για:

* Το θεσμικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει το Χρηματιστήριο Αξιών

Αθηνών.

* Τον τρόπο διενέργειας των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

* Τις υποχρεώσεις των χρηματιστηριακών εταιρειών έναντι των πελατών τους και

τις υποχρεώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού από τις εισηγμένες

εταιρείες.

* Τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των φορέων της κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να παρέχει μελλοντικά και πληροφορίες για

συγκεκριμένα εταιρικά γεγονότα των εισηγμένων εταιρειών και για αποφάσεις

Γενικών Συνελεύσεων.