Τα παράγωγα δεν χειραγωγούν το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αυτό απαντά με

κατηγορηματικό τρόπο το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών σε σχετικά ερωτήματα

που αφορούν το κατά πόσο τα παράγωγα προϊόντα επηρεάζουν την πορεία του

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Μάλιστα παρατίθενται τα εξής επιχειρήματα,

σύμφωνα με τα οποία είναι δύσκολο να χειραγωγηθεί η Σοφοκλέους από τα

παράγωγα. Συγκεκριμένα:

Πρώτον, μόνον 5 κωδικοί, αυτοί δηλαδή που αντιστοιχούν στους Ειδικούς

Διαπραγματευτές Τύπου Β στο Χρηματιστήριο Παραγώγων μπορούν να δανειστούν

τίτλους ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να τους πουλήσουν στη Σοφοκλέους.

Δεύτερον, ο μικρός αυτός αριθμός κωδικών που έχει αυτό το δυνητικό περιθώριο,

αφενός δεν έχει τη δυνατότητα να πιέσει τη Σοφοκλέους και αφετέρου είναι άμεσα

ελεγχόμενος.

Τρίτον, απαγορεύεται ο ταυτόχρονος δανεισμός τίτλων για την πώλησή τους στη

Σοφοκλέους και η λήψη θέσεων πωλητή στα παράγωγα. Δηλαδή, για να μπορέσει

κάποιος να κάνει χρήση του προϊόντος του δανεισμού τίτλων θα πρέπει να είναι

αγοραστής στα παράγωγα.

Τέταρτον, εκτός του ότι λειτουργεί σύστημα on line παρακολούθησης για

ανεπιθύμητες συμπεριφορές, όλα τα στοιχεία (ανοικτές θέσεις, τιμές, όγκος

κ.λπ.) δημοσιεύονται καθημερινά και είναι διαθέσιμα σε όλους τους επενδυτές

και τις εποπτικές αρχές. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα τόσο στο internet

όσο και στον Τύπο.