Το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 εξασφάλισαν βασικές

υπηρεσίες της Efg Eurobank – Ergasias από την British Standards Institute. Η

πιστοποίηση αυτή αφορά τις νέες διευθύνσεις που προέκυψαν μετά τη λειτουργική

και διοικητική συνένωση των αντίστοιχων διευθύνσεων των τραπεζών Efg Eurobank

και Εργασίας, οι οποίες, ως γνωστόν, συγχωνεύθηκαν.