Εννέα αλλαγές περιμένουν τη Σοφοκλέους μέχρι το τέλος του έτους και άλλες

τρεις μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2001. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την

επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Χρηματιστηρίου και των ορίων διακύμανσης

των τιμών των μετοχών, την έναρξη της Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς και της on

line παρακολούθησης των συναλλαγών στις επόμενες ημέρες, αλλά και τη

συγχώνευση του Χρηματιστηρίου Αξιών και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων το 2001.

Το πρώτο μέτρο που ετέθη σε ισχύ αμέσως μετά τις εξαγγελίες του προέδρου του

Χρηματιστηρίου κ. Παναγιώτη Αλεξάκη ήταν η ανακοίνωση των ποσοστών των βασικών

μετόχων στις εισηγμένες μετοχές με ονομαστικές μετοχές. Εκκρεμεί η ανακοίνωση

της λίστας με τα αντίστοιχα ποσοστά για εταιρείες που έχουν ανώνυμες μετοχές.

Η λίστα αναμονής

Σχεδόν ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου ξεκίνησαν να ασχολούνται με

το θέμα των νέων εισαγωγών και των αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων. Τα πρώτα

δείγματα φάνηκαν την περασμένη εβδομάδα, με την ανακοίνωση της

κατηγοριοποίησης της «λίστας αναμονής» εταιρειών για την εισαγωγή τους στο

Χρηματιστήριο, αλλά και με τις σχετικές αποφάσεις για τις προϋποθέσεις και τη

διαδικασία εισαγωγής, την τροποποίηση της απόφασης για τους όρους και τις

προϋποθέσεις τήρησης βιβλίου προσφορών (book building) και κατανομής μετοχών

που διατίθενται με δημόσια εγγραφή μεταξύ διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Επίσης υπήρξε απόφαση και για τους όρους έγκρισης ενημερωτικών δελτίων για

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ενώ απελευθερώθηκαν τα όρια

διακύμανσης των δικαιωμάτων μετοχών για τη συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού

κεφαλαίου. Η απελευθέρωση των ορίων ισχύει από σήμερα.

Προώθηση

Επίσης, από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο κ. Αλεξάκης είναι να τηρήσει την

υπόσχεσή του και να έρθει σε επαφή με τους συντελεστές της αγοράς, με τους

οποίους θα έχει στενή συνεργασία το Χρηματιστήριο και η Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς. Ακόμη, προχώρησε στο μάρκετινγκ με πολλά ταξίδια και με

παρουσιάσεις της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο εξωτερικό. Ήδη αυτή τη στιγμή ο

κ. Αλεξάκης βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου με τη UBS Warburg παρουσιάζονται οι

ελληνικές εισηγμένες εταιρείες και οι προοπτικές του ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Εκκρεμότητες – χρονοδιάγραμμα

Ειδικότερα, οι κυριότερες αλλαγές που εκκρεμούν, αλλά και το αντίστοιχο

χρονοδιάγραμμα είναι:

1. Η έγκριση της πρώτης εισαγωγής και η λειτουργία της Νέας

Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕΧΑ). Αυτό αναμένεται να γίνει στις επόμενες ημέρες.

2. Η on line παρακολούθηση των συναλλαγών από το Χρηματιστήριο και την

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία λειτουργεί ήδη σήμερα σε πιλοτικό στάδιο και

αναμένεται να ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η on line παρακολούθηση

θα έχει προληπτικά και κατασταλτικά αποτελέσματα. Θα παρακολουθείται συνεχώς η

πορεία του Χρηματιστηρίου και θα εξαλείφονται άμεσα κακές συμπεριφορές. Από

την άλλη, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία επίσης θα είναι on line

συνδεδεμένη, θα μπορεί να επεμβαίνει άμεσα.

3. Η καταγραφή των συμπεριφορών που θεωρούνται ως ανεπιθύμητες. Αυτό θα

γίνει παράλληλα με τη λειτουργία της on line παρακολούθησης σε συνεργασία με

τους αρμόδιους φορείς.

4. Η λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης μέχρι τέλους του μήνα. Η Μονάδα

Υποστήριξης (Help – Desk Unit) που θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους

επενδυτές ως προς τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, τον τρόπο με τον οποίο

πρέπει να αποφασίζουν, πώς να παίρνουν μακροχρόνιο ορίζοντα κ.λπ. Η υπηρεσία

θα παρέχεται δωρεάν μέσω τηλεφώνου, fax, e-mail, εντύπων κ.λπ.

5. Η αύξηση της διάρκειας της συνεδρίασης μέχρι τις 3.15 μ.μ. Αυτό

αναμένεται να γίνει μέχρι τέλους έτους.

6. Η αύξηση των ορίων διακύμανσης των τιμών των μετοχών. Και αυτό το

θέμα αναμένεται να επανεξεταστεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

7. Η εκπόνηση συνολικού και εκτενούς κανονισμού λΛειτουργίας (rule

book) για τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς.

8. Η εισαγωγή ξένων εταιρειών στη Σοφοκλέους μέσω των Ελληνικών

Πιστοποιητικών (ΕΛ. ΠΙΣ.). Τα ΕΛ. ΠΙΣ. αναμένεται να εισαχθούν στην αγορά

μέχρι τέλους έτους.

9. Η εισαγωγή συναλλαγών με τη μορφή δημοπρασιών (auctions trading) για

τις μετοχές χαμηλής ρευστότητας.

10. Η παύση της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου ως διοικητής αρχής. Αυτό

θα γίνει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2001. Αυτό σημαίνει ότι διοικητική αρχή θα

είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όχι το Χρηματιστήριο, το οποίο θα

παραχωρήσει τις σχετικές αρμοδιότητες στην πρώτη. Από την πλευρά του το

Χρηματιστήριο θα γίνει πιο ευέλικτο και θα επικεντρώνεται στις σχέσεις με τα

μέλη του ­ χρηματιστηριακές εταιρείες ­ και τις εισηγμένες εταιρείες,

προωθώντας τις πωλήσεις και την αγορά. Η προώθηση θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις

του ελληνικού Χρηματιστηρίου στους Έλληνες και ξένους επενδυτές ώστε να

πειστούν για τη διαφάνεια και τις σωστές συμπεριφορές. Αυτό έχει ήδη

ξεκινήσει.

11. Η συγχώνευση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και του Χρηματιστηρίου

Παραγώγων Αθηνών, η οποία θα γίνει το 2001.

12. Η μετατροπή της ΕΤΕΣΕΠ (Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί

Παραγώγων) σε Οίκο Εκκαθάρισης όλης της αγοράς. Και αυτό πρόκειται να γίνει το 2001.