Το συμβόλαιο του Οκτωβρίου πάνω στον FTSE 20 έκλεισε στις 2.402,07 μονάδες, με

αξία συναλλαγών 8,398 δισ. δρχ., όγκο συναλλαγών 1.746 συμβόλαια και αριθμό

ανοιχτών συμβολαίων 2.650. Το συμβόλαιο του μηνός Νοεμβρίου έκλεισε στις

2.410,61 μονάδες, με άνοδο κατά 2,98% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση

και με αξία συναλλαγών 7,169 δισ. δρχ. Το συμβόλαιο του Δεκεμβρίου έκλεισε

στις 2.418,25 μονάδες, με αξία συναλλαγών 353,175 εκατ. δρχ., όγκο συναλλαγών

73 συμβόλαια και αριθμό ανοιχτών συμβολαίων 140. Το συμβόλαιο του μηνός

Οκτωβρίου στον FTSE 40 έκλεισε στις 550,09 μονάδες, με άνοδο της τάξεως του

1,86% σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, με τον όγκο συναλλαγών να

ανέρχεται σε 1.082 συμβόλαια. Το συμβόλαιο του μηνός Νοεμβρίου έκλεισε στις

551,50 μονάδες με αξία συναλλαγών 1,260 δισ. δρχ. με όγκο συναλλαγών να

ανέρχεται σε 573 μονάδες και με άνοδο της τάξεως του 1,75%.

Το συμβόλαιο του μηνός Δεκεμβρίου έκλεισε στις 559,21 μονάδες, όγκο συναλλαγών

101 συμβόλαια, αξία συναλλαγών 225,229 εκατ. δρχ. και με αριθμό ανοιχτών

συμβολαίων 823. Τέλος όσον αφορά το συμβόλαιο Δεκεμβρίου πάνω στο Ομόλογο

Ελληνικού Δημοσίου έκλεισε στις 99,88 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών να

ανέρχεται σε 4,818 δισ. δρχ., με όγκο συναλλαγών 193 συμβόλαια και με αριθμό

ανοιχτών συμβολαίων 1.623.