«Πρέπει να εγκαθιδρύσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να έχουμε μόνιμα ξένους

επενδυτές στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Θα πρέπει, δηλαδή, να πεισθούν ότι στο

ελληνικό Χρηματιστήριο υπάρχουν σωστό κανονιστικό πλαίσιο, προστασία των

επενδυτών και πάνω απ’ όλα σωστές συμπεριφορές από όλους τους βασικούς

συντελεστές της αγοράς».

Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου

Αξιών και Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών καθηγητής κ. Παναγιώτης Αλεξάκης,

αποκαλύπτοντας το νέο μοντέλο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το οποίο

το Χρηματιστήριο δεν θα είναι διοικητική αρχή. «Βασικός μας στόχος», είπε ο κ.

Αλεξάκης, «είναι η ρευστότητα και η αξιοπιστία της αγοράς. Η αξιοπιστία

συνδέεται με τη σωστή συμπεριφορά που θα πρέπει να έχουν όλοι οι βασικοί

συντελεστές της αγοράς.

Όσον αφορά λοιπόν το Χρηματιστήριο, αυτό πρέπει να αναδιοργανωθεί με σωστές

δομές, που θα περιλαμβάνουν μάρκετινγκ και πωλήσεις και διαδικασίες προώθησης

της αγοράς μας ώστε να γνωρίσει ο κόσμος τις επενδυτικές ευκαιρίες.

Το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι χρηματιστηριακές εταιρείες και να φροντίζουν

ώστε να γίνεται σωστά η διεξαγωγή των συναλλαγών, να υιοθετούνται σωστές

συμπεριφορές στην αγορά. Πρόκειται δηλαδή για ένα πλέγμα το οποίο περιλαμβάνει

και την εισαγωγή εταιρειών που θα πρέπει να γίνεται μέσα από τη σωστή

διαδικασία αποτίμησής τους, την αναδιάρθρωση των δομών τους ώστε να είναι

ανταγωνιστικές. Επίσης, πρέπει οι εισηγμένες εταιρείες να στηρίζονται σε

παραγωγικά κέρδη και σωστή μερισματική πολιτική. Με τον τρόπο αυτό θα γίνονται

ελκυστικές. Εμείς από την πλευρά μας βάζουμε τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα για

τον κάθε επενδυτή στο ΧΑΑ».

Νέο μοντέλο κεφαλαιαγοράς

«Για τους λόγους αυτούς», εξηγεί ο κ. Αλεξάκης, «το Χρηματιστήριο θα πρέπει να

σταματήσει μάλλον να λειτουργεί ως διοικητική αρχή. Σήμερα απαιτείται από το

Χρηματιστήριο να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να είναι ευέλικτο και να προχωρεί

άμεσα σε μεταβολές και προσαρμογές και να επικεντρώνεται στις σχέσεις του με

τα μέλη του ­ χρηματιστηριακές εταιρείες ­ και τις εισηγμένες εταιρείες,

προωθώντας τις πωλήσεις και την αγορά. Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από

όλα τα Χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προώθηση σημαίνει να παρουσιάσεις

την αγορά στους Έλληνες και ξένους επενδυτές και να τους πείσεις για τη

διαφάνεια και τις σωστές συμπεριφορές που επικρατούν.

Οι αλλαγές αυτές πρόκειται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του

2001».

On line παρακολούθηση

Αναφερόμενος ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου στο θέμα της διαφάνειας τόνισε ότι

αυτή «κατοχυρώνεται με όλο το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέχρι

σήμερα, αλλά και από αυτά που πρόκειται να πραγματοποιήσουμε.

Συγκεκριμένα, την on line παρακολούθηση των συναλλαγών από το Χρηματιστήριο

και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία λειτουργεί ήδη σήμερα σε πιλοτικό

στάδιο. Αυτό θα έχει προληπτικά και κατασταλτικά αποτελέσματα. Θα

παρακολουθείται συνεχώς η πορεία του Χρηματιστηρίου και θα προσπαθούμε να

εξαλείφουμε άμεσα κακές συμπεριφορές. Από την άλλη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η

οποία επίσης θα είναι on line συνδεδεμένη, θα μπορεί να επεμβαίνει άμεσα.

Πέραν όμως από την on line παρακολούθηση, θα καταγράψουμε αυτές που θεωρούνται

ως ανεπιθύμητες συμπεριφορές και θα ζητήσουμε από τα μέλη μας να τις

εξαλείψουν.

Μία άλλη παράμετρος της διαφάνειας έχει σχέση με την πληροφόρηση της αγοράς.

Δηλαδή, θα δίνεται πληροφόρηση στους επενδυτές για τις εισηγμένες, για τα

αποτελέσματά τους, για τη χρήση των κεφαλαίων τους, για τη συμπεριφορά των

βασικών μετόχων κ.λπ. Θα προχωρήσουμε δηλαδή σε ενέργειες που προσδίδουν στην

αγορά αξιοπιστία μέσω της πληροφόρησης.

Η διαφάνεια έχει σχέση και με τη διαδικασία εισαγωγής εταιρειών στο

Χρηματιστήριο, όπου δίνουμε μεγάλη σημασία στην αξιοποίηση των κεφαλαίων, με

τη δέσμευση των μετοχών για έξι μήνες, με τους αναδόχους, οι οποίοι θα τηρούν

βιβλίο προσφορών (book building) σε όλες τις αναδοχές, αλλά και με τον

προσδιορισμό της ομάδας μετοχών χαμηλής ρευστότητας, οι οποίες είναι

επιδεκτικές σε τυχόν χειραγωγήσεις. Για τον λόγο αυτό προωθούμε την εισαγωγή

συναλλαγών στη μορφή δημοπρασιών (auctions trading) για τις μετοχές χαμηλής

ρευστότητας.

Επίσης, δίνουμε έμφαση στον εσωτερικό έλεγχο κάθε χρηματιστηριακής εταιρείας

και για τον λόγο αυτό παρέχουμε σε κάθε εσωτερικό ελεγκτή τους ένα τερματικό

μόνο λήψης για την παρακολούθηση του συνόλου των εντολών και συναλλαγών του

κάθε μέλους. Με τον τρόπο αυτό θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα μέλη μας και

να τα βοηθήσουμε στον εσωτερικό έλεγχο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας εντάσσεται και η απόφασή

μας για κατάργηση του floor (αίθουσα συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο. Αυτό

γίνεται εκτός από λόγους κινδύνου που ενέχει η συγκέντρωση πολλών ατόμων σε

λίγα τετραγωνικά μέτρα, και για την αντιμετώπιση των λεγόμενων ψιθύρων-φημών

(front running)».

Το χρονοδιάγραμμα

Μέχρι τέλους του έτους θα αυξηθεί ο χρόνος συνεδρίασης κατά μία ώρα και θα

λήγει η συνεδρίαση στις 3.15 μ.μ. Ο ακριβής χρόνος αλλαγής της λήξης της

συνεδρίασης δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Τα όρια διακύμανσης είναι ένα θέμα που

εξετάζεται από κοινού με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η καθ’ύλην

αρμόδια, και μελετώνται διάφορες εναλλακτικές λύσεις.

«Σαφώς η πρόθεση είναι να πάμε σε ευρύτερα όρια. Το θέμα, όμως, είναι ότι αυτή

τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του

Χρηματιστηρίου και υπενθύμισε ότι «για τις τιμές των δικαιωμάτων μετοχών για

τη συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων αποφασίστηκε χθες 22 Σεπτεμβρίου

η απελευθέρωση των ορίων διακύμανσης».

Μέχρι τέλος Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα έχει δημιουργηθεί η Μονάδα Υποστήριξης

(Help-Desk Unit) που θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους επενδυτές ως προς

τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να

αποφασίζουν, πώς να παίρνουν μακροχρόνιο ορίζοντα κ.λπ. Η υπηρεσία θα

παρέχεται δωρεάν μέσω τηλεφώνου, fax, email, εντύπων κ.λπ.

«Αυτή τη στιγμή», διευκρινίζει ο κ. Αλεξάκης, «κάνουμε την οργανωτική

αναδιάρθρωση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών με διευθύνσεις μάρκετινγκ και

πωλήσεων, προχωρούμε στη διαδικασία συγχώνευσης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων

Αθηνών με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η οποία θα γίνει το 2001».

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Αλεξάκης

Από τον Αύγουστο ο κ. Παναγιώτης Αλεξάκης είναι πρόεδρος του Χρηματιστηρίου

Αξιών Αθηνών. Γεννήθηκε στη Μονεμβασία το 1953. Είναι οικονομολόγος με σπουδές

στην Ελλάδα (πτυχίο Οικονομικών) και στη Μεγάλη Βρετανία (Master και

διδακτορικό δίπλωμα). Το διδακτορικό του δίπλωμα εκπόνησε με υποτροφία του

Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Το 1984 εισήλθε στη Διεύθυνση

Μελετών της Τραπέζης της Ελλάδος, ύστερα από εξετάσεις για οικονομολόγους με

αυξημένα τυπικά προσόντα, στις οποίες επρώτευσε. Το 1985 ξεκίνησε να διδάσκει

στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ από το 1995

είναι αναπληρωτής καθηγητής στον τομέα της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και

Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εκπονήσει ερευνητικές

εργασίες, έχει συγγράψει διδακτικά εγχειρίδια και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε

διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια, με

εισηγμένες στο επιστημονικό του αντικείμενο. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε

υπουργεία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, μέλος επιτροπών, διοικητικών συμβουλίων

εταιρειών, Τραπεζών και οργανισμών. Από τον Απρίλιο του 1996 έως τον Ιούνιο

του 1998 ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Από τον

Αύγουστο του 2000 είναι πρόεδρος του Χρηματιστηρίου. Σήμερα είναι πρόεδρος του

Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.