Στη δημιουργία εταιρείας ακινήτων, με την επωνυμία Δομική Ακινήτων, προχώρησε

η εταιρεία με στόχο την αγορά και αξιοποίηση ακινήτων, κυρίως στην περιοχή της

Κρήτης. Επίσης, στο άμεσο μέλλον θα εξαγορασθεί το 51% του μετοχικού κεφαλαίου

δύο τεχνικών εταιρειών, των οποίων ο συνολικός τζίρος ξεπερνά τα 4 δισ. δρχ.

και τα κέρδη τους ανέρχονται σε 400 εκατ. δρχ. Τέλος, η κοινοπραξία Δομική

Κρήτης και Marfin κατέθεσε προσφορά για την εξαγορά του 77% της

Τσιμεντοβιομηχανίας Κρήτης.

Η εταιρεία για το 1999 σημείωσε κέρδη της τάξεως των 697 εκατ. δρχ., αυξημένα

κατά 48,30% σε σχέση με τα 470 εκατ. δρχ. στη χρήση του 1998. Ο συνολικός

κύκλος εργασιών της εταιρείας και των κοινοπραξιών ανήλθε το 1999 σε 3,56 δισ.

δρχ., πραγματοποιώντας αύξηση της τάξεως του 17,62% σε σχέση με τα αντίστοιχα

μεγέθη της χρήσης 1998, τα οποία είχαν διαμορφωθεί σε 3,03 δισ. δρχ. Στο πρώτο

τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, τα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 107 εκατ.

δρχ., αυξημένα κατά 202,43% σε σχέση με τα κέρδη ύψους 35,38 εκατ. δρχ. στην

αντίστοιχη χρονική περίοδο του 1999.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η μετοχή της

εταιρείας Δομική Κρήτης έκλεισε στις 6.225 δρχ., με αποτέλεσμα η

χρηματιστηριακή αξία της να διαμορφώνεται σε 58,2 δισ. δρχ. Με βάση τα προ

φόρων κέρδη του 1999, ο λόγος Τιμής προς Κέρδη (Ρ/Ε) της εταιρείας ανέρχεται

σε 83,46, ενώ με βάση το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων του 1999 ο λόγος Τιμής προς

Λογιστική Αξία (Ρ/BV) της εταιρείας διαμορφώνεται σε 16,14. Η μετοχή της

εταιρείας από την τιμή εισαγωγής της έχει κερδίσει 139,42%, ενώ ο Γενικός

Δείκτης Τιμών από την αρχή του έτους έχει υποχωρήσει κατά 22,23%.