Εγκρίθηκε χθες η εισαγωγή της εταιρείας Ιντρακόμ Κατασκευές Α.Ε. στην Κύρια

Αγορά από το Δ. Σ. του Χρηματιστηρίου. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία θα

προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και θα διαθέσει 2.650.000 νέες κοινές

ονομαστικές μετοχές ως εξής: 2.525.000 με δημόσια εγγραφή στο ευρύ επενδυτικό

κοινό και 125.000 με ιδιωτική τοποθέτηση.

Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου ενέκρινε επίσης την αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας Νίκας ΑΒΕ, η οποία θα εκδώσει 4.668.768 νέες κοινές

ανώνυμες μετοχές με δικαίωμα προτίμησης σε παλαιούς μετόχους και τιμή διάθεσης

2.000 δρχ. ανά μετοχή και με αναλογία 3 νέες μετοχές ανά 10 παλαιές μετοχές.