43 θέσεις επιστημονικού προσωπικού για την Τράπεζα της Ελλάδος

  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 02/10/2017 08:00 |
43 θέσεις επιστημονικού προσωπικού για την Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση, έπειτα από επιλογή, 43 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού σε
διάφορους τομείς, για να στελεχώσει Υπηρεσιακές Μονάδες του Κεντρικού της Καταστήματος.
Οι υποψήφιοι θα καλύψουν θέσεις, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τη μισθοδοσία, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις, την οργάνωση και τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση συστημάτων πληρωμών κ.α. Απαραίτητα προσόντα, βάσει της προκήρυξης, είναι:
n Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμος μεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού ΑΕΙ).
n Πτυχίο AEI της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο ελληνικού ΑΕΙ.
n Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, στο αντικείμενο της ειδικότητας.
n Αριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη.
n Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
n Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Η αίτηση διατίθεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα της ΤτΕ (http://www.bankofgreece.gr).
Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα).
Μάλιστα, μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρεις κωδικούς θέσης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 17 Οκτωβρίου και ώρα 17.00. Σημειώνεται ότι όσες αιτήσεις υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ