Οι όροι, οι ημερομηνίες και οι αμοιβές

Προσλήψεις ωρομισθίων σε 92 δημόσια ΙΕΚ

Του Χρήστου Κάτσικα  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 16/08/2010 11:35 |

Στις 27 Αυγούστου αναμένεται φέτος η ανακοίνωση της προκήρυξης για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα 92 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της χώραςΣύμφωνα με την προκήρυξη από τις 10 έως τις 15 Σεπτεμβρίου καλούνται να υποβάλουν αίτηση πρόσληψης ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί για εκατοντάδες θέσεις. ΤΑ ΝΕΑ παρουσιάζουν σήμερα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για τη διεκδίκηση μιας θέσης σε κάποιο ΙΕΚ.
Δικαίωμα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ασχολούμενοι στο Δημόσιο Τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα του Ο.Ε.Ε.Κ (www.oeek.gr.)

Δικαιολογητικά

1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δίπλωμα Ι.Ε.Κ., πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού – Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).

Επισημαίνεται ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών, από τον βασικό έως τον μεταπτυχιακό, πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν οι εκπαιδευτές, με ευθύνη των ιδίων και των Διευθυντών των Ι.Ε.Κ. Η συνάφεια των τίτλων σπουδών των υποψηφίων εκπαιδευτών ελέγχεται από το Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.

4. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν είτε α) άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων. Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι., Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων κ.α.) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κ.λπ.), είτε β) Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία.

5. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη επικυρωμένων αντιγράφων των βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (από το Υπ. Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, Δικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).

6α. Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται : βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης,

ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

6β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν : βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος, ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

7. Από τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

Oι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν ήδη συνεργαστεί στο εαρινό εξάμηνο 2009 με το ΙΕΚ, δεν χρειάζεται να επανυποβάλουν τα ίδια δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελό τους. Αρκεί η υποβολή της αίτησης με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα.

Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται : η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ., τα κοινωνικά κριτήρια.

 

Αμοιβές Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών

Το ποσό της ωριαίας αντιμισθίας του προσωπικού καθορίζεται ως εξής:

 

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι

α. Καθηγητής ΑΕΙ

β. Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΙ

γ. Επίκουρος Καθηγητής

δ. Λέκτορας ΑΕΙ

28,61 €

26,41 €

23,48 €

21,13 €

ΜΕΛΗ Τ.Ε.Ι

α. Καθηγητής ΤΕΙ με διδακτορικό

β. Καθηγητής ΤΕΙ με Μεταπτυχιακό

21,13 €

19,96 €

ΛΟΙΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

1. Κάτοχοι διδακτορικού

2. Κάτοχοι μεταπτυχιακού

3. Πτυχιούχοι εξαετούς φοίτησης

4. Πτυχιούχοι πενταετούς φοίτησης

5. Πτυχιούχοι τετραετούς φοίτησης

6. Κατηγορία ΠΕ χωρίς δίπλωμα

7. Κατηγορία ΤΕ πλήρους τετραετούς φοίτησης με ΣΕΛΕΤΕ

8. Κατηγορία ΤΕ με πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο τίτλο

9. Κατηγορία ΤΕ χωρίς Δίπλωμα ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου

10. Απόφοιτοι ΙΕΚ κάτοχοι Διπλώματος Μεταδευτεροβ. Επαγ. Κατάρτισης

11. Κατηγορία ΔΕ του Ν.1505/84 και Ν.576/77

20,54 €

19,37 €

17,61 €

17,02 €

16,43 €

15,85 €

15,85 €

15,26 €

14,67 €

14,09 €

12,33 €

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, πρέπει να κάνουν τα παρακάτω: είτε να επισκεφθούν το ΙΕΚ στο οποίο ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση πρόσληψης για να μάθουν ποιες ειδικότητες ζητάει, είτε να ενημερωθούν για τις ειδικότητες που έχουν προκηρυχθεί σε όλα τα ΙΕΚ της χώρας μέσω του δικτυακού τόπου http://www.oeek.gr/index2.html. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τη Διοικητική Περιφέρεια που επιθυμεί για να εμφανιστούν τα Δημόσια Ι.Ε.Κ και οι αντίστοιχες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών για πρόσληψη.

          

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα του ΙΕΚ από 10-9-2010 μέχρι και 15-9-2010

15
Ματινα Γ.
15/09/2010 16:46
Κατέθεσα σήμερα αίτηση στο ΙΕΚ Κορυδαλλου για τα μαθήματα ''''Λογοτεχνία και ''''Παιδαγωγικά΄΄.

Η υπαλληλος μου είπε οτι δεν έχω ελπίδες για να με επιλέξουν γιατι δεν είμαι φιλόλογος για να κάνω λογοτεχνία και τα παιδαγωγικά τα κάνουν βρεφονηπιοκόμοι!


Υ.Γ. Ειμαι πτυχιούχος Φιλοσοφικής Φ.Π.Ψ Αθηνων με ειδικευση στα παιδαγωγικά και πτυχιούχος Θεολογίας(το δεύτερο πτυχίο μου το έδωσε πίσω γιατί λέει δεν δίνει μόρια και είναι άσχετο, αντίθετα κράτησε την γνώση αγγλικών και υπολογιστών ως σχετικά με το αντικείμενο!)


Καλή μας επιτυχία λοιπόν!
Μάνος
17/08/2010 23:08
1) Οι ημερομηνίες ισχύουν, το λάθος βρίσκεται στην παράγραφο 7, όπου αναφέρεται το εαρινό εξάμηνο του 2009, εννοώντας προφανώς το εαρινό εξάμηνο του 2010. 2) Οι μειώσεις ήδη έχουν γίνει και τα αναφερόμενα αντιμίσθια ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. Όποιος έχει οποιαδήποτε αμφιβολία μπορεί να το ζητήσει εγγράφως από τον ΟΕΕΚ, γιατί με τα λόγια όλοι ότι θέλουμε λέμε. 3) "...Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται : η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ., τα κοινωνικά κριτήρια...." ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΡΙΑ Ή ΣΕΙΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ; Αν κάποιος είναι άνεργος πολύτεκνος (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) και κάποιος με μεταπτυχιακά ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ; Καλές αιτήσεις.....
Βάσσια Μ.
17/08/2010 21:42
Είναι αλήθεια πως τιθεται θέμα παραγραφής στα 2 χρόνια? υπάρχει περίπτωση να μην πλητωθούν οι αποδοχές καθόλου απο τον ΟΕΕΚ?
γνωριζει καποιος ?
Αλεκος Παναγουλης
17/08/2010 20:30
Αυτο που ενδιαφερει στα κοματα του Ευρομονοδρομου, των Τραπεζων και λοιπων μονοπολιων ειναι ενα και ιερο. Πως θα μειωνεται διαρκως η αξια της εργατικης δυναμης. Αυτο ειναι το ζουμι. Η παραγωγηκοτητα της εργασιας στη Γερμανια απο το 1980 ανεβηκε 162% και οι μισθοι παρεμηναν στα επιπεδα του 1980. Δηλαδη ο Γερμανος παραγει στον ιδιο χρονο με το 1980, 1,6 φορες περισσοτερα και παιρνει 0 γ αυτην την αυξημενη παραγωγη. Αυτο ειναι ενα το κρατουμενο. Ως εκ τουτου για την καταναλωση των επιπλεων παραχθεντων και με το μισθο σταθερο, η δικτατορια των Τραπεζων, κοβει χρημα αερα και δανειζει τον Γερμανο εργατη για να καταναλωσει τα απληρωτα απ αυτον παραχθεντα επιπλεων προιοντα. Τι ωραιος κοσμος μπαμπα, εως οτου οι εργαζομενοι παρουν δυο αναποδες...Εδω σε μας αυτο (οι αναποδες) ερχονται καλπαζουσες!
ΜΙΚΕ
17/08/2010 18:00
Προσέξατε τον όρο ή διέλαθε της προσοχής σας? ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ... Η Ελλάδα που όλοι εκεί στο Πασόκ ονειρεύονται...
πρώην ωρομίσθια σε ΙΕΚ
17/08/2010 11:41
Συμπληρωματικά σημειώνω: Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν, οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η απόδοση, η συνέπεια και η διάθεση συνεργασίας στην περίπτωση προηγούμενης απασχόλησης στο Ι.Ε.Κ., τα κοινωνικά κριτήρια.
M.8888
17/08/2010 11:00
κ. Κάτσικα στην σύμβαση που καταρτίζεται προστίθεται τρεις (3) επιπλέον ώρες για κάθε επιτήρηση γραπτής εξέτασης και μέχρι δώδεκα (12) ώρες συνολικά για κάθε εξεταστική περίοδο. Ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής του εξεταζόμενου μαθήματος αμοίβεται επιπλέον για όσες ώρες διαρκεί η τελική εξέταση του μαθήματος του.
lASON
17/08/2010 10:58
Η προυπηρεσία των εκπαιδευτών σε Δημόσια ΙΕΚ, λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 12 και 13 του Π.Δ 1041/79 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρ. 8 του Ν. 1813/88 και αναγνωρίζεται τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων (21 ώρες εβδομαδιαίως).
Κατά συνέπεια η προυπηρεσία αυτή μπορεί να υπολογισθεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη.

Σε ότι αφορά την προυπηρεσία εκπαιδευτών σε Ιδιωτικά ΙΕΚ, αυτή αναγνωρίζεται συντάξιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1405/83 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρ.17 του Ν.2084/92 και επομένως δεν μπορεί να υπολογισθεί για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
Ηρώ Γ.
17/08/2010 09:05
Αγαπητέ κ. Κάτσικα τι θα γίνει φέτος με τη μείωση των προσλήψεων; θα επηρεάσει και τα ΙΕΚ; Επίσης σας ενημερώνω ότι χαμός έχει γίνει και με την επιλογή των διυθυντών αφού μέχρι τώρα ο ΟΕΕΚ έχει βγάλει τρεις διαφορετικούς πίνακες με λάθη και παραλείψεις που προβληματίζουν
Πέτρος
17/08/2010 07:44
Οι ημερομηνίες ισχύουν όπως γράφονται στο άρθρο. Τις επιβεβαίωσα από τον ΟΕΕΚ. Επίσης από τον ΟΕΕΚ δίνονται ακριβώς οι αμοιβές που αναφέρονται στο κείμενο. Όταν τους ρώτησα επίμονα τότε μου είπεαν μόνο ότι ΄"υπάρχει βέβαια η μείωση που έχει γίνει σε όλο το δημόσιο τομέα"
Μάνος
17/08/2010 03:35
Οι πληροφορίες είναι ανακριβείς... Εκτός από τις λάθος ημερομηνίες (του 2009) τα αντιμίσθθια δεν ισχύουν, έχουν μειωθεί αρκετά (παράνομα όπως αναφέρθηκε) το προηγούμενο εξάμηνο και μάλιστα μρ την (επίσης παράνομη) διαφοροποίηση για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους. Επίσης, σε όσους χρωστά λεφτά ο ΟΕΕΚ να γνωρίζουν ότι βάσει νόμου τίθεται θέμα παραγραφής στα 2 χρόνια και πρέπει να γίνει αγωγή για να μην χαθούν τα χρήματα αυτά.
Κώστας Παπαδόπουλος
16/08/2010 20:37
Με ενδιαφέρει να μάθω να κατασκευάζω αντρικές μπότες, ξέρετε πού διδάσκεται;
ΓΣ
16/08/2010 18:52
Δύο άλλα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι: α. Οι αμοιβές είνα μικτές και έχουν μείνει σε αυτό το επίπεδο χρόνια. β. Οι καθηγητές να περιμένουν να πληρωθούν με 1 ως 2 χρόνια καθυστέρηση.
Νικόλας
16/08/2010 16:23
O ανωτέρω πινακας αποδοχών δεν ισχύει πλέον. Ίσχυε για τα τελευταία 12, τουλάχιστον, χρόνια χωρίς καμία αναπροσαρμογή και μειώθηκαν οι αποδοχές των εκπαιδευτικών τελείως πραξικοπιματικά με αρ.πρωτ. 2/30459/0022 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στο τέλος του προηγούμενου εξαμήνου. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί υπέγραψαν με τον ΟΕΕΚ σύμβαση με ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ αποδοχές και ΠΑΡΑΝΟΜΑ έκαναν περικοπες αφού είχεαν ήδη κατέθεσει οι εκπαιδευτικοί τις βαθμολογίες τους στο τέλος του εξαμήνου. Οι ωρομίσθοι καθηγητές πληρόντται μετά από 1, 2 ή ακόμα και 3 χρόνια!!! Εδώ οι επικαιροποιημένες αποδοχές, (όταν με το καλό πληρωθούν) των εκπαιδευτικών.
Λία Σπυρίδου
16/08/2010 14:47
Πρωτοεργάστηκα στα Δημόσια ΙΕΚ Θέρμης το 2001 με αμοιβή 19,37 (κάτοχος μεταπτυχιακού). Εννέα χρόνια μετά, η αμοιβή δεν έχει αλλάξει ούτε ένα σεντ! Στο μεταξύ το κόστος ζωής έχει επιεικώς εκτοξευτεί. Εύγε!