Δεν πρόκειται, λοιπόν, ούτε τώρα να ησυχάση η Αμερική; Μόλις ανηγγέλθη το τέλος της απεργίας της Αμερικής και ιδού που αναγγέλλεται νέα πάλιν ως επικείμενη! Οι εργάται, λέγουν τα χθεσινά τηλεγραφήματα, της Βορείου Καρολίνας δεν συμφωνούν με την λύσιν η οποία εδόθη εις τα ζητήματά των και απειλούν ότι θα απεργήσουν εκ νέου. Εκτός των εργατών αυτών που ανήκουν εις τον υφαντουργικόν βιομηχανικόν κλάδον, απειλούν επίσης και οι εργάται των ηλεκτρικών εργοστασίων, προς τούτοις δε καταβάλλεται υπό πολλών μεγάλη προσπάθεια να πραγματοποιηθή η από καιρού προπαγανδιζόμενη πανεργατική αμερικανική απεργία.

Εκτός αν ο πρόεδρος Ρούζβελτ, εις την προσωπικήν επέμβασιν του οποίου οφείλεται, κατά τας εξ Αμερικής ειδήσεις, ο τερματισμός της τελευταίας απεργίας, κατορθώση να παραμείνη κύριος της καταστάσεως.

ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Ο υπουργός των Οικονομικών απέστειλε προς τους οικονομικούς υπαλλήλους Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων την κατωτέρω εγκύκλιον διαταγήν: «Παρετηρήσαμεν ότι πολλοί των εν Αθήναις, Πειραιεί και περιχώροις υπηρετούντων περιφερειακών οικονομικών υπαλλήλων, εγκαταλείποντες, άνευ λόγου αποχρώντος τα γραφεία αυτών κατά τας εργασίμους ώρας, προσέρχονται εις το υπουργείον, περιφερόμενοι εις τους διαδρόμους και τα γραφεία αυτού προς παρακολούθησιν ατομικών υποθέσεων. Επιθυμούντες, όπως τηρώνται εφεξής αυστηρώς αι περί εργασίμων ωρών διαταγαί, απαγορεύομεν αυστηρώς εις πάντας τους οικονομικούς υπαλλήλους, όπως εγκαταλείπουν τα γραφεία αυτών κατά τας εργασίμους ώρας, καθιστώμεν δε προς τούτο προσωπικώς υπευθύνους τους προϊσταμένους των γραφείων, υποχρεουμένους ν' αναφέρουν ημίν αμέσως πάσαν άνευ αδείας απομάκρυνσιν υπαλλήλου τινός εκ του γραφείου».

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

n Εις τον Αλφόνσον, βασιλέα της Καστιλλης, παρουσίασαν μίαν ημέραν τον κατάλογον των υπηρετών του προκειμένου να κάμη εκκαθάρισιν  του προσωπικού του, με την σημείωσιν ποιοι είνε χρήσιμοι και ποιοι άχρηστοι. Ο Αλφόνσος  εκύτταξε τον κατάλογον και είπε: «Εγώ έχω την ανάγκην των χρησίμων και οι ανίκανοι έχουν των ανάγκην μου». Κι έτσι δεν απέλυσε κανένα.

n Ο Λουδοβίκος ΙΔ' οσάκις διώριζε κάποιον εις μίαν θέσιν έλεγεν ότι με τον νέον διορισμόν έκανε ογδόντα εννέα δυσαρεστημένους και ένα αχάριστον.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από