Η «Ναυτική εβδομάς» είνε μία ιδέα δια την οποίαν αξίζουν τα θερμότερα συγχαρητήρια οι εισηγηταί της και βέβαια δεν θα ηθέλομεν να σκιάσωμεν τον έπαινον με καμμίαν επίκρισιν. Πως είνε όμως δυνατόν να παρέλθη απαρατήρητος η ασέβεια των οργανωτών του προγράμματός της, από το οποίον έλειψε και η απλουστέρα τελετή εις μνήμην των πολεμικών νεκρών του ναυτικού μας; Εορταί προοριζόμεναι να κάμουν τον κόσμον ν΄αγαπήση το ναυτικόν, πως έγινε δυνατόν  να μη αρχίσουν από μίαν τελετήν απονέμουσαν φόρον τιμής εις τους ναυτικούς μας, που έδωκαν την ζωήν των εις τους αγώνας δια την πατρίδα και να λησμονήσουν εντελώς και χαρακτηριστικώς τον ένδοξον ναύτην, που ωδήγησε τον στόλον της Ελλάδος εις την νίκην της Ελλης;