Λέγουν ότι οι εμπειρογνώμονες εύρον πολλούς τους υπαλλήλους μας. Εν τούτοις της Κοινωνίας των Εθνών - ης οι εμπειρογνώμονες είνε υπάλληλοι - αι στατιστικαί λέγουν ότι η Ελλάς έχει, εν αναλογία του πληθυσμού της, τους ολιγώτερους υπαλλήλους του κόσμου. Οντως έναντι ενός υπαλλήλου δι' 140 κατοίκους εν Ελλάδι, έχει 1 διά 90 η Γιουγκοσλαυϊα, 1 διά 108 η Βουλγαρία, 1 διά 68 η Αυστρία. Και όμως εις την Αυστρίαν αυτήν που έχει αυτό το υπαλληλικόν πλήθος και τα μάλλον αξιοδάκρυτα οικονομικά της Ευρώπης, η Κοινωνία των Εθνών συνιστά διαρκώς να της δίδουν οικονομικήν ενίσχυσιν χωρίς ποτέ οι εμπειρογνώμονές της να εύρουν πολύ το άμετρον - εν αναλογία ημείς θα έπρεπεν αντί των 48 που έχομεν, να έχωμεν 100 χιλιάδες υπαλλήλων - πλήθος υπαλλήλων της.