Εκτός Εκκλησίας θέτει τους βουλευτές που υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς.

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης ιερατικής σύναξης που συνήλθε με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς, Φαλήρου, Αγίου Ιωάννου Ρέντη και Δραπετσώνας, Σεραφείμ, αποφασίστηκε να διακοπεί η κοινωνία με τους ψηφίσαντες «ενάντια στον θείο Νόμο», με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή να μην τους απευθύνεται καμία πρόσκληση για συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ενορίας, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή της έμπρακτης μεταμέλειάς τους με την ακύρωση του «αίσχιστου νομοθετήματος» στη Βουλή.

Οπως επισημαίνει η Μητρόπολη Πειραιώς, οι βουλευτές που ψήφισαν ως «έννομο αγαθό την ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και θεσμοθέτησαν την παρά φύσιν ασέλγειαν» θεωρούνται από την Εκκλησία ως «υπαιτίως συνεργοί του αρχεκάκου όφεως».

Το ψήφισμα

«Ἡ ψήφισις τοῦ παραπάνω νόμου ἀπό τό Ἐθνικό μας Κοινοβούλιο ἀλλοιώνει καί διαστρέφει τήν ἀνθρωπολογία καί τήν φυσιολογία τῆς Δημιουργίας Τοῦ Θεοῦ, ἀποπειρᾶται βλασφήμως νά ἀκυρώσῃ τόν θεῖο Νόμο, πού ἐκτύπως μᾶς παραδίδεται διά τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, κατ’ ἐπιταγήν τῆς «woke» ἀτζέντας καί ἀντιτίθεται μανιωδῶς στό Κανονικό πλαίσιο τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού διά Πνεύματος Ἁγίου ἐδόθη εἰς Αὐτήν» αναφέρεται στο ομόφωνο ψήφισμα που υπογράφουν ο Μητροπολίτης Πειραιώς και οι τοπικοί πρόεδροι των εκκλησιαστικών συμβουλίων.

«Κατά ταῦτα, οἱ νοµοθετήσαντες ὡς ἔννοµο ἀγαθό τήν ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί θεσµοθετήσαντες τήν παρά φύσιν ἀσέλγειαν, πού ἀποστερεῖ τόν ἀνθρωπο τῆς δυνατότητος θεοκοινωνίας κατά τόν ἀψευδῆ λόγον τοῦ Δηµιουργοῦ (…) ἀποδεικνύει αὐτούς ἔργῳ καί λόγῳ ὡς περιφρονοῦντας τόν θεῖο Νόµο καί ἀντιστρατευοµένους πρός τήν σωτηρία καί τήν αἰώνιο προοπτική τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος» αναφέρει το ψήφισµα και συνεχίζει:

«Ἑποµένως ἀποδεικνύονται ὑπαιτίως ὡς συνεργοί «ἀρχεκάκου ὄφεως» στήν ἀποµείωση τοῦ ἔργου τῆς σωτηρίας καί τοῦ εὐαγγελικοῦ µηνύµατος καί, ὡς οἱ θεοφόροι Πατέρες διακελεύουν, οἰκειοθελῶς ἔχουν ἐκπέσει τῆς χριστιανικῆς των ἰδιότητος καί ἡ µετ’ αὐτῶν κοινωνία ἐγκυµονεῖ τόν κίνδυνον, διά τούς ἀσθενεστέρους, ἀλλοιώσεως τῆς πίστεως καί ἀκυρώσεως τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, πού διαχρονικῶς καλεῖται νά καταρτίζῃ ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ πολίτας τῆς θείας Βασιλείας».

Το ψήφισµα καταλήγει λέγοντας πως «Διατελοῦµε ἐν προσευχῇ πρός τόν Κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τόν δι’ ἡµᾶς σαρκωθέντα Λυτρωτήν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τήν Ὑπερύµνητη Μητέρα Του καί καλοῦµε τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ σέ ἔµπρακτη µετάνοια γιά τήν βλασφηµία καί ὕβρι κατά τῆς ἀµωµήτου ἡµῶν πίστεως πού συνετελέσθη µέ τήν ψήφισι τοῦ Ν. 5089 ΦΕΚ Α’ 27/17.2.2024».