Φρένο στο «μαγείρεμα» των εσόδων και δαπανών που εμφανίζουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις στις δηλώσεις ΦΠΑ βάζουν υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ «κλειδώνοντας» τις δηλώσεις με την υποχρεωτική προσυμπλήρωση εσόδων, εξόδων και φόρων στους σχετικούς κωδικούς της δήλωσης. Η προσυμπλήρωση γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην πλατφόρμα myDATA και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Το μέτρο αφορά τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά και πλέον κάθε επαγγελματίας και επιχείρηση δεν θα μπορεί να δηλώνει ούτε λιγότερα έσοδα ούτε περισσότερες δαπάνες από αυτά που «βλέπει» η Εφορία στα myDATA. Ωστόσο, κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου δίνεται ένα περιθώριο διορθώσεων (μείωση εσόδων και αύξηση των δαπανών) έως 30% το πολύ, εν συγκρίσει με τα όσα εμφανίζονται στην πλατφόρμα myDATA και στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ. Το όριο ανοχής σταδιακά θα περιορίζεται, έως να μηδενιστεί.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με την απόφαση των Χάρη Θεοχάρη και Γιώργου Πιτσιλή:

Η προσυμπλήρωση των πεδίων της δήλωσης ΦΠΑ:

  • Είναι πλέον δεσμευτική για τις επιχειρήσεις.
  • Γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τους υπόχρεους για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά.
  • Διασφαλίζει τον βασικό κανόνα ότι τα έσοδα δεν μπορεί να είναι λιγότερα και τα έξοδα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, με δυνατότητα απόκλισης από τον κανόνα εσόδων – εξόδων έως ποσοστού απόκλισης 30% διακριτά για έσοδα και έξοδα. Το ποσοστό απόκλισης θα επανεξεταστεί στους επόμενους μήνες, με σκοπό τη σταδιακή μείωση και τον τελικό μηδενισμό του.

Για την αντιμετώπιση αντικειμενικών δυσχερειών συσχέτισης δεδομένων που μειώνουν τα έσοδα ή αυξάνουν τα έξοδα αντίστοιχα προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης των δεδομένων, για τα οποία υπάρχει η αδυναμία αυτή, ώστε οι δηλώσεις ΦΠΑ να συμφωνούν με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA.

Κατά την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις από 1/1/2024 και εφεξής προβλέπονται τα εξής:

Εσοδα – εκροές ΦΠΑ

  • Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών σε έτερο κωδικό εκροών με κατηγορία ΦΠΑ 0%.
  • Επιτρέπεται η υποβολή περισσότερων εσόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.
  • Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διόρθωσης εσόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 11.4 – Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής με ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης».

Εξοδα – εισροές ΦΠΑ

  • Επιτρέπεται η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών για όλες τις κατηγορίες εξόδων.
  • Επιτρέπεται η υποβολή λιγότερων εξόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.
  • Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διαβίβασης εξόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 14.30 – Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης».
  • Επιτρέπεται και παρακολουθείται συστημικά η ετεροχρονισμένη δήλωση εξόδων σε επόμενη φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών και εμφανίζεται στο myDATA, εντός όμως της χρήσης που αφορούν.