Η στήριξη της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών τους βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Attica Bank, συμμετέχοντας και στο Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund» (DeLFI GF).

Η δράση DeLFI GF αποτελεί δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς διευκολύνει την πρόσβασή τους σε δανειακά κεφάλαια για την υλοποίηση των εγκεκριμένων/ενταγμένων επενδυτικών τους σχεδίων σε καθεστώς του ν.4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη».

Η χρηματοδότηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund» (DeLFI GF)» της ΕΑΤ, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Εγγυημένα Δάνεια ύψους έως €10.000.000

Η δράση αφορά στη χορήγηση εγγυημένων δανείων ύψους μέχρι €10.000.000- με ευνοϊκούς όρους στις ελληνικές ΜμΕ (υφιστάμενες και νεοσύστατες), για την υλοποίηση των εγκεκριμένων/ενταγμένων επενδυτικών τους σχεδίων σε ένα (1) από τα (13) καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022, τόσο για το τμήμα του μεσο-μακροπρόθεσμου δανεισμού του χρηματοδοτικού σχήματος της εγκεκριμένης επένδυσης, όσο και για το τμήμα της Επιχορήγησης.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Tα δάνεια παρέχονται με προνομιακό επιτόκιο, καθώς και χαμηλότερες εξασφαλίσεις, λόγω της εγγύησης του Ταμείου σε ποσοστό 80%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα εκατό εκατομμύρια ευρώ (€100.000.000,00) και θα χρηματοδοτηθεί από τις επιστροφές των κεφαλαίων του ΤΕΠΙΧ. Τα δάνεια που τελικά θα χορηγηθούν με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος αναμένεται να ανέλθουν στα 500 εκατ. ευρώ.

Tα δάνεια χορηγούνται προς νεοσύστατες και υφιστάμενες βιώσιμες ΜμΕ με σκοπό:

α) τη χρηματοδότηση μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής του ενταγμένου επενδυτικού πλάνου σε ένα εκ των καθεστώτων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, με τη χορήγηση μεσο-μακροπρόθεσμου δανείου, ή/και

β) τη χρηματοδότηση του μέρους της Επιχορήγησης, με τη χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου.

Περίοδος ανάθεσης

Η εκταμίευση των δανείων θα πραγματοποιείται παράλληλα με τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου (Α.Ν.),  μέχρι 31.12.2025 (με δυνατότητα παράτασης με τη σύμφωνη γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις), μετά την υποβολή της αίτησης ένταξης του επενδυτικού τους σχεδίου στον Α.Ν. 4887/2022 και εφόσον δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών, υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα KYC («Know Your Customer») της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου hdb.gr.

Μέσω της πλατφόρμας, υπό την προϋπόθεση συναίνεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, και ύστερα από μια σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων (έλεγχο της ύπαρξης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και φερεγγυότητας των υποψήφιων προς χρηματοδότηση επιχειρήσεων), η αίτηση προωθείται στην Τράπεζα επιλογής του κατ΄ εντολή του ενδιαφερομένου, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς.

Εν συνεχεία ο ενδιαφερόμενος, για τον οποίο η Τράπεζα εκδήλωσε το «μη δεσμευτικό» ενδιαφέρον χρηματοδότησης, υποβάλλει το αίτημα στο ΠΣΚΕ μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/, στο οποίο αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ.

Η Attica Bank συμμετέχει δυναμικά στα προγράμματα της HDB, στηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε κεφάλαια για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.