Η Aetna Health Insurance Company of Europe DAC με έδρα στη διεύθυνση Alexandra House, 3 Ballsbridge Park, D04 C7H2, Ballsbridge, Dublin, Ιρλανδία (εφεξής, «AHICE») προτίθεται να μεταβιβάσει την επιχείρησή της στην εταιρεία AWP Health & Η Life SA, η οποία είναι μέρος του ομίλου Allianz, με ιρλανδικό υποκατάστημα στη διεύθυνση 15 Joyce Way, Park West Business Park, Nangor Road Dublin 12, Dublin, Ιρλανδία και καταστατική έδρα στη Γαλλία, στη διεύθυνση 7 Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine (εφεξής, «AWP») (όλη η παράγραφος εφεξής, «το Σχέδιο»).

Η επιχείρηση που πρόκειται να μεταβιβαστεί στο πλαίσιο του Σχεδίου αποτελεί το σύνολο της επιχείρησης της AHICE, συμπεριλαμβανομένου ενός χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζημιών στον Κλάδο 1 (ατύχημα), Κλάδο 2 (ασθένεια) και Κλάδο 18 (βοήθεια), μαζί με τις υποχρεώσεις ή τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που υπάρχουν κατά την ημερομηνία του Σχεδίου. Για τον σκοπό αυτόν, έχει υποβληθεί αίτηση (εφεξής, «η Αίτηση») στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας (εφεξής, «το Δικαστήριο») προς έγκριση του Σχεδίου.

Aντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης, της Αίτησης (που περιλαμβάνει το εν λόγω Σχέδιο) και της έκθεσης ενός ανεξάρτητου αναλογιστή επί του Σχεδίου θα είναι διαθέσιμα για έλεγχο από τους αντισυμβαλλόμενους (λήπτες ασφάλισης) και τους μετόχους της AHICE στην έδρα της στην Ιρλανδία και τους αντισυμβαλλόμενους (λήπτες ασφάλισης) και τους μετόχους της AWP στο υποκατάστημά της στην Ιρλανδία και την έδρα της στη Γαλλία, στη διεύθυνση 7 Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, μεταξύ 9:30 π.μ. και 5:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της παρούσας έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 (συμπεριλαμβανομένων αμφότερων αυτών των ημερών). Αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων θα είναι επίσης διαθέσιμα για προβολή στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

www.aetnainternational.com/en/about-us/insurance_business_transfer/ireland-insurance-business-transfer.html

Ένας σύνδεσμος προς την παραπάνω ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.allianzcare.com.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ζητήσει να του σταλούν δωρεάν αντίγραφα των εγγράφων, επικοινωνώντας με την AHICE όπως ορίζεται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Αίτηση θα συζητηθεί από το Δικαστήριο την 7η Νοεμβρίου 2023 στις 11:00 π.μ., στο Four Courts, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να ακουστεί κατά την ακροαματική διαδικασία της Αίτησης και να αντιταχθεί στην σκοπούμενη μεταβίβαση, πρέπει να στείλει γραπτή ειδοποίηση σχετικά με την πρόθεσή του να παραστεί, αναφέροντας εάν επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντιταχθεί στην προτεινόμενη μεταβίβαση, στη δικηγορική εταιρεία Α&L Goodbody LLP, δικηγόρους της AHICE, στη διεύθυνση 3 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, D01 C4E0, Ιρλανδία (κωδικός: LMM/LXS), με παραλαβή το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 στις 5:00 μ.μ. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να υποβάλει έγγραφα κατά την ακροαματική διαδικασία του Δικαστηρίου ή να βασιστεί σε αποδεικτικά στοιχεία, πρέπει να καταθέσει ένορκη βεβαίωση στο Δικαστήριο, με την οποία θα εκθέτει τα εν λόγω έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία στα οποία προτείνει να βασιστεί το Δικαστήριο, καθώς και να επιδώσει αντίγραφο της εν λόγω ένορκης βεβαίωσης στη δικηγορική εταιρεία Α&L Goodbody LLP, στην προαναφερθείσα διεύθυνση, με παραλαβή το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2023 στις 5:00 μ.μ.

Οποιοσδήποτε έχει ερωτήσεις σχετικά με το προτεινόμενο Σχέδιο μπορεί να επικοινωνήσει με την AHICE αποστέλλοντας ένα email στο europeservices@aetna.com, τηλεφωνώντας στο 0800 085 2596 (δωρεάν από το Ηνωμένο Βασίλειο) ή στο +44 203 788 3288 (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, με χρέωση) (για δωρεάν κλήση από άλλες χώρες, ανατρέξτε στο https://www.business.att.com/collateral/access.html, για να βρείτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στη χώρα από την οποία καλείτε – όταν σας ζητηθεί κατά τη διάρκεια της κλήσης, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης 855 491 9150 και ακολουθείστε τις οδηγίες) ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση Alexandra House, 3 Ballsbridge Park, D04 C7H2, Ballsbridge, Dublin, Ιρλανδία.

Οι αντισυμβαλλόμενοι (λήπτες ασφάλισης) της AWP μπορούν να επικοινωνήσουν με την AWP μέσω email στο client.services@e.allianz.com, τηλεφωνικώς στο +353 (0) 1 630 1301 ή γραπτώς στο 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, D12AY95, Ιρλανδία.

14 Ιουλίου 2023

A&L GOODBODY LLP

Δικηγόροι της Aetna Health Insurance Company of Europe DAC

3 Dublin Landings

North Wall Quay

Dublin 1, D01 C4E0 Ιρλανδία