Στις 6 Οκτωβρίου του 1951, με τον Ψυχρό Πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης να εντείνεται, παγκόσμια αίσθηση προκαλεί η γνωστοποίηση – επιβεβαίωση από πλευράς Ιωσήφ Στάλιν ότι οι Σοβιετικοί διαθέτουν ατομική βόμβα.

«ΤΑ ΝΕΑ», 6.10.1951, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

«ΤΑ ΝΕΑ» της ημέρας εκείνης αναφέρονται εκτενώς στη συνέντευξη του Στάλιν.

«Ο στρατάρχης Στάλιν εις συνέντευξίν του προς το επίσημον σοβιετικόν Πρακτορείον Τας μεταδοθείσαν υπό του ραδιοφωνικού σταθμού της Μόσχας σήμερον την πρωίαν, εδήλωσεν ότι η Σοβιετική Ένωσις προέβη προσφάτως εις δοκιμήν ενός τύπου ατομικής βόμβας και ότι δοκιμαί επί ατομικών βομβών διαφόρων μεγεθών θα γίνουν εις το μέλλον.

(…)

»Η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Μόσχας εγένετο ακριβώς 40 ώρας μετά την αναγγελία του Λευκού Οίκου εις Ουάσιγκτον, καθ’ ήν ετέρα ατομική βόμβα εξερράγη προσφάτως εις την Σοβιετικήν Ένωσιν». (…)

»Ο στρατάρχης Στάλιν εδήλωσεν ότι δεν υπάρχει καμμία δικαιολογία για να φοβήται τις ότι υφίσταται απειλή διά την ασφάλειαν των Ηνωμένων Πολιτειών:

Οι ηγέται των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δεν είναι δυνατόν να μη γνωρίζουν ότι η Σοβιετική Ένωσις δεν είναι μόνον εναντίον της χρησιμοποιήσεως των ατομικών όπλων, αλλά είναι επίσης κεκηρυγμένη υπέρ της απαγορεύσεως της συνεχίσεως της παραγωγής των.

Ως είναι γνωστόν η Σοβιετική Ένωσις πολλάκις εζήτησε την απαγόρευσιν του ατομικού όπλου, αλλά εις εκάστην περίπτωσιν αντεμετώπισε την άρνησιν των Δυνάμεων του Ατλαντικού συνασπισμού.

Τούτο σημαίνει ότι εις περίπτωσιν επιθέσεως των Ηνωμένων Πολιτειών θα κάμουν χρήσιν της ατομικής βόμβας. Ακριβώς διά τον σκοπόν αυτόν, η Σοβιετική Ένωσις είναι υποχρεωμένη να δοκιμάζεη τα ατομικά όπλα της, έτοιμη πάντοτε να αντιμετωπίση τους εισβολείς.

Φυσικά οι εισβολλείς θα επεθύμουν όπως η Σοβιετική Ένωσις είναι άοπλος εις ην περίπτωσιν ήθελον επιτεθή εναντίον της.

Η Σοβιετική Ένωσις όμως δεν έχει αυτήν την γνώμην και φαντάζεται ότι ο εισβολεύς πρέπει να αντιμετωπισθή με πλήρη προεετοιμασίαν. Συνεπώς εάν αι Ηνωμέναι Πολιτείαι δεν σκέπτωνται να επιτεθούν εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως, ο φόβος των ηγετών των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να θεωρηθή αβάσιμος και ψευδής διότι η Σοβιετική Ένωσις δεν σκέπτεται ποτέ να επιτεθή εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών ή οιασδήποτε άλλης χώρας.

Οι ηγέται  των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δυσηρεστημένοι εκ του γεγονότος ότι, όχι μόνον αι Ηνωμέναι Πολιτείαι, αλλ’ επίσης και άλλαι χώραι, και κατά κύριον λόγον η Σοβιετική Ένωσις, κατέχουν το μυστικόν της ατομικής βόμβας.

Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι θα ήθελον να έχουν το μονοπώλιον της παραγωγής της ατομικής βόμβας, ώστε αυταί να έχουν την απεριόριστον ευκαιρίαν να εκβιάζουν άλλας χώρας.

Είναι πιθανόν να σκέπτωνται ότι τα συμφέροντα κατοχυρώσεως της ειρήνης απαιτούν εν τοιούτον μονοπώλιον , αλλά θα ευρισκώμεθα πλησιέστερον προς την αλήθειαν εάν είπωμεν ότι τα συμφέροντα κατοχυρώσεως της ειρήνης απαιτούν πρώτον και κατά κύριον λόγον την εξάλειψιν ενός τοιούτου μονοπωλίου και ακολούθως την άνευ όρν απαγόρευσιν των ατομικών όπλων.

Φρονώ ότι οι υποστηρικταί της ατομικής βόμβας δύνανται να αναλάβουν την υποχρέωσιν της απαγορεύσεως του ατομικού όπλου, μόνον εις την περίπτωσιν καθ’ ην θα αντιληφθούν ότι δεν έχουν  πλέον το μονοπώλιον του όλου αυτού».

Η «πυρηνική» διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ διήρκησε για δεκαετίες και πολλές γενιές ανθρώπων μεγάλωσαν με την απειλή ενός γενικευμένου πυρηνικού πολέμου.

Από τις 22 Ιανουαρίου 2021 έχει τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων, (TPNW) η οποία απαγορεύει μεν στις χώρες που την υπέγραψαν την παραγωγή, αποθήκευση, πώληση ή χρήση τέτοιων όπλων, στην πραγματικότητα όμως έχει μικρή ισχύ αφού δεν την έχουν υπογράψει οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικό οπλισμό, όπως π.χ. ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Πακιστάν, Ινδία, Βόρεια Κορέα και Ισραήλ.