Διπλή αποζημίωση για τα κουρεμένα έως 100% ενοίκια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου θα λάβουν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το μέτρο των μειωμένων ενοικίων επεκτείνεται και τον Απρίλιο, ενώ το υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί αυτοματοποιημένη διαδικασία για να πληρωθούν γρηγορότερα οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν εισπράττουν καθόλου ενοίκια ή λαμβάνουν μειωμένα κατά 40%. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα αποζημιωθούν για τα ενοίκια του Μαρτίου χωρίς να υποβάλουν δηλώσεις Covid, αλλά για όσους η ΑΑΔΕ διαπιστώσει έπειτα από έλεγχο ότι έλαβαν αποζημίωση χωρίς να τη δικαιούνται θα κληθούν να επιστρέψουν τα χρήματα στο κράτος.

Τι ισχύει για τα ενοίκια του Απριλίου;

Το μέτρο των κουρεμένων έως 100% ενοικίων ισχύει και για τον επόμενο μήνα ως εξής:

Μείωση ενοικίου κατά 100%: Δικαιούνται οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή, καθώς και οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται στα τέλη Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των μεταφορών και άλλων κλάδων που παραμένουν κλειστοί.

Μείωση ενοικίου κατά 40%: Δικαιούνται οι εργαζόμενοι σε αναστολή εργασίας για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική στέγη, καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν στη διευρυμένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ Απριλίου.

Πώς θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα μηδενικά ή μειωμένα ενοίκια του Απριλίου;

Για τους ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή ενοικίου θα καταβληθεί αποζημίωση στο 80% και 60% αντίστοιχα του μισθώματος. Για τα κουρεμένα κατά 40% ενοίκια του Απριλίου οι ιδιοκτήτες θα αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς που έχουν υποστεί.

Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα της αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα μειωμένα ενοίκια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου;

Το υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί, υπό προϋποθέσεις, την καταβολή διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός του δεύτερου δεκαημέρου του Απριλίου, τόσο για τον Φεβρουάριο όσο και για τον Μάρτιο. Για τον μήνα Μάρτιο, και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021, θα διενεργηθεί προκαταβολή αποζημιώσεων με βάση τη δήλωση Covid Φεβρουαρίου, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
  • Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.
  • Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση Covid τον Φεβρουάριο.
  • Να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος θα θεσπισθεί πλαίσιο για την επιστροφή στο Δημόσιο αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

Είμαι ιδιοκτήτης καταστήματος το οποίο ενοικιάζω 1.000 ευρώ τον μήνα σε επιχείρηση που είναι κλειστή με κρατική εντολή (κατάστημα ενδυμάτων). Πώς και πότε θα αποζημιωθώ για τα μηδενικά ενοίκια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου;

Εως τις 20 Απριλίου θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις δύο μηνών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 80% των ενοικίων που δεν εισπράχθηκαν τον Φεβρουαρίου και τον Μάρτιο του 2021. Για το ενοίκιο των 1.000 ευρώ τον μήνα που δεν έχει εισπράξει ο ιδιοκτήτης θα δει στον τραπεζικό του λογαριασμό ποσό αποζημίωσης ύψους 1.600 ευρώ, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 80% του ποσού των 2.000 ευρώ, που ισούται με τα ενοίκια δύο μηνών.

Τι ισχύει για τις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης ακινήτων; Ποιος δικαιούται κούρεμα του ενοικίου;

Στην περίπτωση της παραχώρησης από μέρους του μισθωτή σε άλλον της χρήσης του μισθίου με αντάλλαγμα, και ιδίως στην υπεκμίσθωση, δικαιούχος μερικής ή πλήρους απαλλαγής ενοικίου είναι μόνο ο τρίτος στον οποίο παραχωρείται η χρήση του μισθίου (υπομισθωτής) και όχι ο μισθωτής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης όπου δικαιούχος μερικής ή πλήρους απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος είναι αυτοτελώς και ο μισθωτής για την επαγγελματική του εγκατάσταση. Η μερική ή μη καταβολή του μισθώματος στον μισθωτή/υπεκμισθωτή δεν επιδρά στην κύρια μισθωτική σχέση. Στην περίπτωση αυτή, αποζημίωση για τα μηδενικά ή μειωμένα ενοίκια δικαιούται ο υπεκμισθωτής.

Είμαι πληττόμενος επαγγελματίας και εκμισθώνω επαγγελματικό χώρο (εστιατόριο) για τον οποίο έχω καταβάλει στον ιδιοκτήτη τα ενοίκια των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 από τον Οκτώβριο, πριν από την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίου. Δικαιούμαι μείωση ενοικίου;

Εάν το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται μερική καταβολή, το 40% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις μηδενικών ενοικίων.

Είμαι ιδιοκτήτης επαγγελματικού ακινήτου το οποίο εκμισθώνω και στη μισθωτική σχέση μετέχουν περισσότεροι μισθωτές, αλλά οι προϋποθέσεις μερικής καταβολής μισθώματος δεν συντρέχουν για το σύνολο των μισθωτών. Πώς υπολογίζεται η μείωση του ενοικίου;

Η μερική καταβολή μισθώματος υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής του δικαιούχου μισθωτή στο μίσθωμα.

Τι ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την καταβολή κουρεμένων κατά 40% ενοικίων και το μίσθωμα καταβάλλεται κατά τη λήξη της μίσθωσης ή σε μικρότερα διαστήματα και πάντως μεγαλύτερα του μηνός;

Η απαλλαγή 40% του συνολικού μισθώματος για τους προβλεπόμενους μήνες υπολογίζεται αναλογικά.

Εργαζόμενος ο οποίος ήταν σε αναστολή εργασίας πέντε ημέρες δικαιούται μείωση κατά 40% του ενοικίου για ολόκληρο τον μήνα;

Η μείωση κατά 40% ισχύει για ολόκληρο τον μήνα για τον οποίο προβλέπεται μερική καταβολή μισθωμάτων, ανεξαρτήτως των ημερών ανά μήνα κατά τις οποίες έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας του εργαζομένου.

Πώς μπορώ να διορθώσω λάθη που έγιναν στις δηλώσεις Covid του 2020;

Η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Covid Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020.  Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 19 Απριλίου 2021. Αμέσως μετά η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα επεξεργασία και επανέλεγχο των δηλώσεων για να ανοίξει στη συνέχεια ο δρόμος των αποζημιώσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.