Νέα έκτακτα μέτρα στήριξης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με σκοπό την αντιμετώπιση της διάδοσης του κοροναϊού προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

1.1. «Άτομα υψηλού κινδύνου» και

1.2. «Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου».

Ωστόσο, όσοι εργαζόμενοι ανήκουν σε περισσότερες από μία από τις ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.2 «Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου» θεωρείται αυτόματα ότι ανήκουν στην κατηγορία 1.1 «Άτομα υψηλού κινδύνου».

Δυνατότητα τηλεργασίας

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1 «Άτομα υψηλού κινδύνου» δύνανται, κατόπιν αιτήματός τους προς τον εργοδότη τους, να παρέχουν την εργασία τους με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το αίτημα του εργαζομένου πρέπει να γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον εργοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου, ενώ εντός εύλογου χρόνου από την υποβολή του αιτήματος, ο εργαζόμενος οφείλει να προσκομίσει στον εργοδότη του σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό προς απόδειξη της υπαγωγής του στις ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1 «Άτομα υψηλού κινδύνου».

Ο εργοδότης, από την πλευρά του, οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζομένου – αιτούντος, εφόσον τα καθήκοντά του δύνανται να εκτελούνται εξ αποστάσεως. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζομένου – αιτούντος σε άλλη θέση εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του, τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Με τη σειρά του, ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την ανωτέρω πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη του.

Στην ΚΥΑ διευκρινίζεται πως με το χαρακτηρισμό «κοινό» νοούνται τα άτομα που δεν είναι ενταγμένα στο πάγιο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης.

Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής αυτών των παραπάνω μέτρων, ο εργοδότης μπορεί να θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, ως ύστατο μέτρο προστασίας της υγείας του.

Χωρίς αναστολή σύμβασης τα «άτομα ενδιάμεσου κινδύνου»

Στα ίδια μέτρα προστασίας μπορούν να υπαχθούν και οι εργαζόμενοι ευπαθών ομάδων της κατηγορίας 1.2 «άτομα ενδιάμεσου κινδύνου», όχι όμως και να τεθούν σε αναστολή εργασίας.

Δείτε την ΚΥΑ αναλυτικά εδώ