Πέντε βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από την ερχόμενη εβδομάδα (Δευτέρα ή Τρίτη) που θα ανοίξει η νέα πλατφόρμα.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα γίνεται αρχικώς στον ΕΦΚΑ για τους µη µισθωτούς, όπου λαµβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισµός, και ακολούθως η διαδικασία θα συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ για την επιλογή των δόσεων. Οι εργοδότες (ΙΚΑ) που δεν οφείλουν ατοµικές εισφορές και όσοι χρωστούν από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές µπορούν να µπουν κατευθείαν στο ΚΕΑΟ και να ρυθµίσουν. Με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης, οποιεσδήποτε υπάρχουσες ρυθµίσεις µεταπίπτουν αυτόµατα από το ΚΕΑΟ στη νέα ρύθµιση. Ειδικότερα:

  1. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www. efka. gov.gr) θα προστεθεί η επιλογή «Ρύθµιση οφειλών βάσει του νόµου…» και στις τρεις υπάρχουσες κατηγορίες «Ασφαλισµένοι», «Εργοδότες», «Συνταξιούχοι». Από την εν λόγω επιλογή θα εισέρχονται όλοι στο «µενού» της νέας ρύθµισης. Ακολούθως θα εµφανίζεται ενηµερωτικό µήνυµα µε αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία. Αφού ο οφειλέτης πατήσει το κουµπί «Ενηµερώθηκα», θα εµφανίζεται η σελίδα για την πιστοποίηση του χρήστη, βάσει των κωδικών Taxisnet, και θα ακολουθεί η σχετική επιβεβαίωση µε τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ. Στη συνέχεια θα εµφανίζονται εξειδικευµένο ενηµερωτικό για τους όρους της ρύθµισης, στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη από το µητρώο, καθώς και η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail του ασφαλισµένου ή εργοδότη ή συνταξιούχου. Σε αυτό το βήµα ο χρήστης θα µπορεί να επικαιροποιεί στοιχεία επικοινωνίας.

2. Για τους οφειλέτες μη μισθωτών και ασφαλισμένων πρώην ΟΓΑ η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισµός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΦΚΑ. Στους οφειλέτες μη μισθωτούς που επιλέγουν επανυπολογισµό της οφειλής παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαµορφώνεται πριν και µετά τον επανυπολογισµό.

3. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης οφειλής στο ΚΕΑΟ, υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

4. Για τους οφειλέτες εργοδότες και οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές υποβάλλεται απευθείας αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ. Αρµόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

5. Η πρώτη δόση της ρύθµισης καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ημέρα του µήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ημέρα κάθε επόµενου μήνα από τον µήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθµιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθµός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η ρύθµιση θα χάνεται εάν:

α) Δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις της ρύθμισης.

β) Δεν καταβληθούν βεβαιωµένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1-1-2019. Ειδικά επί μη µισθωτών ασφαλισµένων, ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης, σύμφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 61501/3398/30-12-2016 (Β’ 4330) και 61502/3399/30-12-2016 (Β’ 4330) υπουργικές αποφάσεις, και βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ.

γ) Δεν καταβληθούν εντός τριών µηνών από την άρση της αναστολής ή της αµφισβήτησης οι οφειλές που κατά την ημεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόµου, ή αµφισβητούνταν µε την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή µέσου και δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση.

Η ρύθµιση δεν χάνεται εάν οι οφειλές που δηµιουργήθηκαν µετά την 1-1-2019 τελούν σε αναστολή είσπραξης, διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου, ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, οι όροι της οποίας τηρούνται.

Ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία

Τονίζεται ότι τα τέσσερα κλειδιά για την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι τα εξής:

1. Μη μισθωτοί

Για τις οφειλές από τις ατομικές εισφορές των μη μισθωτών σε πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ η ρύθμιση προβλέπει:

Εθελοντικό επανυπολογισμό οφειλών της περιόδου 2002-2016 με βάση τα ποσοστιαία ασφάλιστρα για κύρια, επικουρική σύνταξη, υγεία και πρόνοια του νόμου Κατρούγκαλου. Ως βάση υπολογισμού υιοθετείται ο κατώτατος μισθός του 2018 (586,08 ευρώ), με αποτέλεσμα να πέσουν όλοι στην ελάχιστη εισφορά (157 ευρώ ανά οφειλόμενο μήνα για πρώην ΟΑΕΕ, 222 ευρώ ανά οφειλόμενο μήνα για δικηγόρους, μηχανικούς, 181 ευρώ ανά οφειλόμενο μήνα για γιατρούς).

Ο επανυπολογισμός θα γίνεται έπειτα από αίτηση και συναίνεση του οφειλέτη καθώς θα συνεπάγεται και μείωση συντάξιμου μισθού. Ο οφειλέτης θα μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση και χωρίς επανυπολογισμό, ώστε να επωφεληθεί από τις δόσεις.

Οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και 31-12-2001, όπως και όσες ανήκουν στη διετία 2017-2018 δεν επανυπολογίζονται.

Αυτόματο κούρεμα του συνόλου των προσαυξήσεων κατά 85%. Για τα χρέη της περιόδου 2002-2016 θα επανυπολογίζονται και οι προσαυξήσεις με βάση τη νέα οφειλή, ενώ η έκπτωση θα αποδίδεται στα νέα πρόστιμα.

Αποπληρωμή του νέου ποσού σε έως 120 δόσεις. Ο οφειλέτης επιλέγει μόνος του το πλήθος των δόσεων, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Οι δόσεις θα έχουν τόκο 5% ετησίως υπολογισμένο.

2. Αγρότες

Οι αγρότες θα ρυθμίζουν τις οφειλές τους από απλήρωτες εισφορές στον πρώην ΟΓΑ με κούρεμα του συνόλου των προσαυξήσεων στο 100%, αλλά δεν θα επανυπολογίζουν τη βασική οφειλή τους καθώς σε κάποιες κλάσεις πριν από το 2007 είχαν μικρότερες εισφορές από την ελάχιστη του νόμου Κατρούγκαλου. Επειτα από τη διαγραφή των προσαυξήσεων θα αποπληρώνουν τη βασική οφειλή σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.

3. Εργοδότες

Για τους εργοδότες που οφείλουν εισφορές στο πρώην ΙΚΑ προβλέπεται να ισχύει η αποπληρωμή σε 120 δόσεις, με 50% έκπτωση στα πρόστιμα. Εναλλακτικά θα δίδεται 100% έκπτωση στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα αν γίνει ολοσχερής εφάπαξ εξόφληση της βασικής οφειλής. Θα εντάσσονται οφειλές εργοδοτών έως και το 2018, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

4. Συνταξιοδότηση

Περίπου 80.000 μη μισθωτοί, ηλικίας άνω των 62 ετών, αναμένεται να απεγκλωβιστούν και να συνταξιοδοτηθούν μέσα από τη ρύθμιση, καθώς έχουν οφειλές που δεν επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση (άνω των 20.000 ευρώ στον πρώην ΟΑΕΕ, 4.000 ευρώ στον πρώην ΟΓΑ, 15.000 ευρώ στο πρώην ΕΤΑΑ). Ειδικά για τους αγρότες το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση του ορίου οφειλών που ξεκλειδώνει την πόρτα της συνταξιοδότησης, από τα 4.000 στα 6.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως οι περίπου 30.000 «εγκλωβισμένοι» αγρότες θα απεγκλωβιστούν με ευνοϊκούς όρους. Δεδομένου ότι οι προσαυξήσεις θα κουρεύονται κατά 100% για τους αγρότες, όσοι έχουν αρχική βασική οφειλή έως 6.000 ευρώ θα μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης αμέσως μετά την ένταξη στη ρύθμιση. Οι αγρότες συνταξιοδοτούνται με:

  • όριο ηλικίας 67 ετών και τουλάχιστον 15ετία ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στον Κλάδο Πρόσθετης) ή
  • όριο ηλικίας 62 ετών με τουλάχιστον 40ετία ασφάλισης.

Η διαδικασία είναι ίδια για όλους: εφόσον η νέα οφειλή πέφτει κάτω από τα προβλεπόμενα όρια (20.000 ευρώ για ΟΑΕΕ, 15.000 ευρώ για ΕΤΑΑ και 6.000 ευρώ για ΟΓΑ) – είτε άµεσα είτε κατά τη διάρκεια της ρύθµισης -, οι οφειλέτες θα µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Εφόσον η αίτηση δεν µπορεί να υποβληθεί άµεσα, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις κάθε µήνα (έως 120) και µέχρι να αποπληρωθεί το υπερβάλλον ποσό. Από την υποβολή της αίτησης αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων. Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο µεσοδιάστηµα παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται αναδροµικά.