Κοινοτικές ενισχύσεις που μπορεί να ανέλθουν ακόμη και στο 100% των δαπανών επενδυτικών σχεδίων μπορούν να εκμεταλλευτούν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές λιανεμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, αλλά και εστιατόρια και φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί μέσω δύο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 460 εκατ. ευρώ.

Αφορούν περισσότερες από 11.400 Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), εκ των οποίων οι περίπου 1.600 περιλαμβάνονται ως επιλέξιμοι για το πρώτο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» ύψους 60 εκατ. ευρώ. Περίπτερα, καταστήματα με είδη δώρων, παντοπωλεία, εστιατόρια, ψητοπωλεία, μεζεδοπωλεία, αλλά και φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων κ.λπ. μπορούν να διεκδικήσουν οικονομικές ενισχύσεις για επενδυτικά σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ. Οι επιδοτούμενες δράσεις μπορεί να είναι παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αγορά μηχανημάτων εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων καθώς αλλά και για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Οι υπόλοιποι 9.800 είναι μεταποιητικές δραστηριότητες από οκτώ κλάδους της οικονομίας και υπάγονται στο δεύτερο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις». Ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι 400 εκατ. ευρώ και αφορά αγροδιατροφή – βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, υγεία και υλικά – κατασκευές.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, την πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών, την απόκτηση μεταφορικών μέσων κ.λπ. καθώς και για το μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι επιχειρήσεις να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και για τα δύο προγράμματα στις 6 Φεβρουαρίου. Για το πρώτο που αφορά τους τομείς του λιανικού εμπορίου – εστίασης και εκπαίδευσης η καταληκτική προθεσμία είναι η 19η Απριλίου. Για το δεύτερο η περίοδος αιτήσεων είναι ανοικτή μέχρι την εξάντληση των χρημάτων.

Οι αιτήσεις και ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναζητούν πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr και στο τηλέφωνο 8011136300.

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Χρηματοδοτήσεις για να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους μπορούν να πετύχουν υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.

Τα επενδυτικά σχέδια που επιδοτούνται κατά μέσο όρο με 50% πρέπει να κυμαίνονται από 10.000 έως 150.000 ευρώ. Βέβαια, υπάρχουν και δράσεις οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν εξ ολοκλήρου.

Αναλυτικά οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Οι ακόλουθες παρεμβάσεις είναι δυνατόν να επιδοτηθούν κατά 100%:

– Εξοικονόμηση ενέργειας

– Αναβάθμισης υγιεινής και ασφάλειας

– Διευκόλυνση προσβασιμότητας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ).

2. Μηχανήματα – εξοπλισμός. Και σε αυτήν την κατηγορία η επιδότηση της δαπάνης μπορεί να καλυφθεί κατά 100% στις ακόλουθες δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για:

– Εξοικονόμηση ενέργειας

– Αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.

– Εξειδικευμένο εξοπλισμό τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας και λογισμικά.

3. Μεταφορικά μέσα. Για την προμήθεια αυτοκινήτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης η επιχορήγηση φτάνει μέχρι 25.000 ευρώ και έως το 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και εστίασης. Εως και 100% ανέρχεται η ενίσχυση απόκτησης μεταφορικών οχημάτων για επιχειρήσεις εκπαίδευσης και κοινωνικής μέριμνας. Μέχρι 12.000 ευρώ χρηματοδοτείται η μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου ή βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)

4. Ψηφιακή προβολή. Η καλυπτόμενη δαπάνη ανέρχεται μέχρι τις 8.000 ευρώ.

5. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Η επιχορηγούμενη δαπάνη μπορεί να φτάνει έως και τις 14.000 ευρώ, 7.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό.

6. Μισθολογικό κόστος ανά εργαζόμενο, εφόσον πρόκειται για νέες προσλήψεις. Το επιχορηγούμενο ποσό είναι έως 30.000 ευρώ κι έως 40% του προϋπολογισμού.

7. Δαπάνες μελετών, κατάρτισης αλλά και παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

– Για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των πρώτων δύο κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών η ενίσχυση είναι μέχρι 8.000 ευρώ.

– Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης – καλύπτεται δαπάνη έως 80 ευρώ ανά εργαζόμενο.

– Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου – η επιχορήγηση φτάνει έως 4.000 ευρώ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες και θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά:

1. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται εκείνη η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

2. Οι δικαιούχες εταιρείες υποχρεωτικά οφείλουν να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

3. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα του οδηγού του προγράμματος) ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών διαχειριστικών χρήσεων

4. Οι επιχειρήσεις να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:

– Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,

– δύο ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

– πέντε ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.

Ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους, αποσκοπεί το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις».

Η μέση επιδότηση κυμαίνεται από 50% έως 65% για επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ και το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι:

– Αγροδιατροφή – βιομηχανία τροφίμων

– Ενέργεια

– Εφοδιαστική αλυσίδα

– Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

– Περιβάλλον

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

– Υγεία

– Υλικά – κατασκευές

Οι επιλέξιμες δαπάνες που επιδοτούνται για τις επιχειρήσεις των προαναφερόμενων κλάδων είναι:

1. Μηχανήματα – εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.

Πρόκειται για τις κατηγορίες παραγωγικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, εργαστηριακού εξοπλισμού για ποιοτικό έλεγχο, εξοπλισμού για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος, λοιπό εξοπλισμό και εξοπλισμό τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και εξειδικευμένου λογισμικού.

2. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, με 100% επιχορήγηση. Μεταξύ άλλων αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διαχείρισης. Επίσης εμπίπτουν και δαπάνες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού.

3. Συσκευασία – ετικέτα – branding με επιδότηση έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.

4. Ψηφιακή προβολή – μπορεί να ανέρχεται έως 15.000 ευρώ.

Αφορά αποκλειστικά:

– Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ. google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ. email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης).

5. Συμβουλευτικές υπηρεσίες – τεχνικές μελέτες

Μεταξύ άλλων επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν:

– Υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.

– Αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

– Υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

6. Μεταφορικά μέσα με ποσοστό επιχορήγησης έως 50%.

Αφορά δαπάνες για:

– Την προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης

– Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μεικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου ή βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου ή βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).

7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων για νέο προσωπικό.

Το ποσό που μπορεί να επιχορηγηθεί θα πρέπει να ανέρχεται έως 30.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις, για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

– Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

– Να έχουν τουλάχιστον δύο ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ο χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται έως 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης – ένταξης.

Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται από τις 6 Φεβρουαρίου.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής κι ένταξης του «Παραρτήματος Ι» του οδηγού σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):

– επιλέγουν «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας»

– συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια

– επιλέγουν τη Δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».