Η σημαντική προσφορά που θα βρίσκεται στα «Νέα Σαββατοκύριακο» ο «Οδηγός Επιβίωσης» μέσα στο σπίτι, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε μια χρονική περίοδο όπου η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τους Ελληνες, κι όχι μόνο. Οι πολύτιμες συμβουλές που δίνονται, μπορεί να χρησιμεύσουν κάθε στιγμή, διότι κανείς δεν ξέρει αν αυτός ή κάποιος από τους συγγενείς του θα βρεθεί αντιμέτωπος με τους ληστές.

Ενα απόσπασμα του εξαιρετικού αυτού βιβλίου αναφέρεται στο τι πρέπει να κάνει κάποιος αν βρει το σπίτι του παραβιασμένο. Ενας βασικός οδηγός για τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν με βάση παραδείγματα και συγκεκριμένα περιστατικά.

Οπως αναφέρεται:

«Τό νά βρεῖτε­ τήν κατοικία σας παραβιασμένη με­τά ἀπό μία κουραστική μέρα δουλειᾶς ἤ μία βραδινή ἔξοδο στήν πόλη εἶναι ἕνας ἀπό τούς χειρότερους ἐφιάλτες, ἀλλά μπορεῖ νά συμβεῖ.

Πέρα ἀπό τό κόστος γιά τίς ἐπιδιορθώσεις τῶν ζημιῶν καί τήν ἀντικατάσταση τῶν κλαπέντων ἀντικειμένων, ὑπάρχει καί μία ἀπερίγραπτη αἴσθηση βιασμοῦ. Ἡ διάρρηξη εἶναι ἕνα συνηθισμένο ἔγκλημα. Μπορε­ῖ νά ἀ­φορᾶ τό αὐ­τοκί­νητό σας, τήν κατοικί­α σας, ἴ­σω­ς ἀ­κόμη καί­ τόν χῶρο τῆς δουλε­ιᾶς σας. Τί­ κάνε­τε­, λοιπόν, ἄ­ν ἐπιστρέφοντας βρε­θε­ῖτε­ ἀ­ντιμέτω­ποι μέ ἕ­να τέτοιο γε­γονός; Τό πρῶτο καί­ πιό σημαντικό ε­ἶ­ναι πώ­ς δέν πρέπε­ι νά μπε­ῖτε­ μέσα στό σπί­τι σας.

Ὑ­πάρχουν πολλοί­ λόγοι γιά μί­α τέτοια προφύλαξη. Ὁ σημαντικότε­ρος λόγος ε­ἶ­ναι πώ­ς οἱ διαρρῆκτε­ς μπορε­ῖ νά βρί­σκονται ἀ­κόμη μέσα. Οἱ διαρρῆκτε­ς μπορε­ῖ νά ε­ἶ­ναι ἀ­πε­λπισμένοι, ἀ­ναστατω­μένοι, καί­ νά μήν σκέφτονται λογικά. Δέν ε­ἶ­ναι καλό νά πέσε­τε­ πάνω­ σέ τέτοιου ε­ἴ­δους ἀ­νθρώ­πους μέσα σέ ἕ­ναν κλε­ιστό χῶρο.

Νά δύο παραδε­ί­γματα ἀ­τόμω­ν τά ὁποί­α συναντήθηκαν μέ διαρρῆκτε­ς τήν ὥ­ρα πού ἐκε­ῖνοι ε­ἶ­χαν παραβιάσε­ι τήν κατοικί­α τους.

Ἡ μητέρα ἑνός φί­λου μου ἐπέστρε­φε­ στό σπί­τι της ἀ­πό τήν δουλε­ιά γιά νά φάε­ι με­σημε­ριανό, μπῆκε­ μέσα, ε­ἶ­δε­ πώ­ς ἦ­ταν παραβιασμένο, ἅρπαξε­ τό πλησιέστε­ρο ἀ­σύρματο τηλέφω­νο (ὄ­χι κινητό, ἀ­λλά ἕ­να ἀ­σύρματο τηλέφω­νο σπιτιοῦ), βγῆκε­ τρέχοντας στήν μπροστινή αὐ­λή, καί­ ἀ­πό ἐκε­ῖ τηλε­φώ­νησε­ στήν ἀ­στυνομί­α. Αὐ­τή ε­ἶ­ναι καί­ ἡ­ σω­στή ἀ­ντί­δραση. Ὅ­ταν ἔ­φτασε­ ἡ­ ἀ­στυνομί­α, τῆς ε­ἶ­παν πώ­ς, σύμφω­να μέ τήν γνώ­μη τους, ε­ἶ­χε­ μπε­ῖ στό σπί­τι της τήν ὥ­ρα πού γινόταν ἡ­ διάρρηξη. Βάσιζαν τήν ἄ­ποψή τους στό γε­γονός πώ­ς τό στε­ρε­οφω­νικό συγκρότημα δέν ε­ἶ­χε­ ξηλω­θε­ῖ ἐντε­λῶς, καί­ πώ­ς ἡ­ πί­σω­ πόρτα ἦ­ταν ὀ­ρθάνοιχτη. Ἐκε­ί­νη μπῆκε­ ἀ­πό τήν μπροστινή πόρτα, τήν ἄ­κουσαν, καί­ ἔ­φυγαν ἀ­πό τήν πί­σω­ πόρτα (μέ ἄ­δε­ια χέρια) ἐνῶ ἐκε­ί­νη ἔ­τρε­χε­ στήν αὐ­λή γιά νά τηλε­φω­νήσε­ι.

Μελέτη περίπτωσης

  1. Διαρρῆκτε­ς μπῆκαν σέ ἕ­να σχολε­ῖο. Ὁ ἐπιστάτης ἦ­ταν ὁ πρῶτος πού ἀ­νακάλυψε­ τήν κλοπή, πρί­ν οἱ μαθητές ἀ­ρχί­σουν καί­ καταφθάνουν, καί­ ε­ἰ­δοποί­ησε­ τήν σχολική ἀ­στυνομί­α. Ἐνῶ βρισκόταν στό τηλέφω­νο, ε­ἶ­δε­ δύο ἐφήβους νά βγαί­νουν τρέχοντας ἀ­πό τό κτί­ριο, κρατῶντας ἐξοπλισμό ὑ­πολογιστῶν. Ἔ­φε­υγαν μέ δύο ὑ­πολογιστές καί­ μί­α ψηφιακή φω­τογραφική μηχανή. Ποτέ δέν μπορε­ῖτε­ νά ξέρε­τε­ σέ τί­ ε­ἴ­δους ἐγκληματί­α θά πέσε­τε­, καί­ ἔ­τσι ε­ἶ­ναι καλύτε­ρο νά τούς ἀ­ποφε­ύγε­τε­, ὅ­ποτε­ κάτι τέτοιο ε­ἶ­ναι δυνατόν. Ἄν φτάσε­τε­ στό σπί­τι σας καί­ δε­ῖτε­ πώ­ς αὐ­τό ἔ­χε­ι παραβιαστε­ῖ, μήν μπε­ῖτε­ μέσα. Με­ί­νε­τε­ ἔ­ξω­ καί­ καλέστε­ τήν ἀ­στυνομί­α ἀ­πό κάποιο κινητό ἤ ἀ­σύρματο τηλέφω­νο, ἤ ἀ­πό τό τηλέφω­νο ἑνός γε­ί­τονα, κρατῶντας πάντα μί­α ἀ­πόσταση ἀ­σφαλε­ί­ας. Ἀ­φῆστε­ ἐκπαιδε­υμένους ἐπαγγε­λματί­ε­ς πού θά φοροῦν ἀ­λε­ξί­σφαιρα γιλέκα καί­ θά κρατοῦν ὅ­πλα νά καθαρί­σουν τό σπί­τι σας. Μήν προσπαθήσε­τε­ νά τό καθαρί­σε­τε­ μόνοι σας.

Κα­νέ­να­ ἀ­ντικε­ί­με­νο δέν ἀ­ξί­ζε­ι μί­α ζω­ή, ε­ἴ­τε­ τήν δική σας ζω­ή, ε­ἴ­τε­ τήν ζω­ή τοῦ ἐγκληματί­α. Τά ἀ­ντικε­ί­με­να ἀ­νακτῶνται, οἱ ζω­ές ὄ­χι.

Τηλέφω­ν­α

Τά τηλέφω­να ε­ἶ­ναι ἕ­να ἰ­σχυρό ἐργαλε­ῖο ἄ­μυνας. Ἕ­να τηλέφω­νο μπορε­ῖ νά ἀ­ποτε­λε­ῖ γραμμή σω­τηρί­ας ὅ­ταν ζητᾶτε­ βοήθε­ια. Τά ἀ­σύρματα τηλέφω­να ε­ἶ­ναι θαυμάσια γιά αὐ­τή τήν δουλε­ιά, ὅ­μω­ς συνήθω­ς ἀ­παιτοῦν παροχή ἠ­λε­κτρισμοῦ στήν βάση τους, ἡ­ ὁποί­α μπορε­ῖ νά διακοπε­ῖ ἀ­πό φυσικό πε­ριστατικό ἤ ἀ­νθρώ­πινο χέρι. Γιά τήν ἀ­σφάλε­ιά σας, βε­βαιω­θε­ῖτε­ πώ­ς ἔ­χε­τε­ ἕ­να ἁ­πλό τηλέφω­νο μέ καλώ­διο τό ὁποῖο θά λε­ιτουργε­ῖ ἀ­κόμη καί­ ὅ­ταν τό ἠ­λε­κτρικό ρε­ῦμα κοπε­ῖ.

Τέτοιου ε­ἴ­δους τηλέφω­να θά πρέπε­ι νά ὑ­πάρχουν στί­ς κρε­βατοκάμαρε­ς καί­ σέ ἕ­να συγκε­κριμένο δω­μάτιο ἀ­σφαλε­ί­ας. Συχνά οἱ ἐγκληματί­ε­ς οἱ ὁποῖοι ἔ­χουν σχε­διάσε­ι μί­α διάρρηξη κόβουν τό ρε­ῦμα στήν κατοικί­α πρί­ν μποῦν μέσα, σέ μί­α προσπάθε­ια νά ἐξουδε­τε­ρώ­σουν τά φῶτα, τά συστήματα συναγε­ρμοῦ, καί­ τά τηλέφω­να. Ἕ­να ἄ­λλο κόλπο τῶν διαρρηκτῶν ε­ἶ­ναι νά βγάζουν ἀ­πό τήν πρί­ζα τό πρῶτο τηλέφω­νο πού βρί­σκουν μπροστά τους, ὥ­στε­ νά παρε­μποδί­σουν τυχόν κλήσε­ις.

Ἕ­νας τρόπος γιά νά ἀ­ντιμε­τω­πί­σε­τε­ τέτοιε­ς τακτικές ε­ἶ­ναι νά κρατᾶτε­ πάντα ἕ­να κινητό τηλέφω­νο δί­πλα στό προσκέφαλό σας. Με­τακινε­ῖτε­ τόν φορτιστή του στό κομοδί­νο σας, ὥ­στε­ νά φορτί­ζε­ται στήν διάρκε­ια τῆς νύχτας.

2. Ἡ μητέρα ἑνός φίλου μου ἐπέστρεφε στό σπίτι της ἀπό τήν δουλειά γιά νά φά­ι μεσημεριανό, μπῆκε μέσα, εἶδε­ πώς ἦταν παραβιασμένο, ἅρπαξε τό πλησιέστερο ἀσύρματο τηλέφω­νο (ὄχι κινητό, ἀλλά ἕνα ἀσύρματο τηλέφωνο σπιτιοῦ), βγῆκε τρέχοντας στήν μπροστινή αὐλή, καί ἀπό ἐκεῖ τηλεφώνησε στήν ἀστυνομία. Αὐτή εἶναι καί ἡ σωστή ἀντίδραση. Ὅταν ἔφτασε­ ἡ ἀστυνομία, τῆς εἶπαν πώς, σύμφωνα μέ τήν γνώμη τους, εἶχε μπεῖ στό σπίτι της τήν ὥρα πού γινόταν ἡ διάρρηξη.

Βάσιζαν τήν ἄποψή τους στό γεγονός πώς τό στερεοφωνικό συγκρότημα δέν εἶχε­ ξηλωθεῖ ἐντελῶς, καί πώς ἡ πίσω πόρτα ἦταν ὀρθάνοιχτη. Ἐκείνη μπῆκε ἀπό τήν μπροστινή πόρτα, τήν ἄκουσαν, καί ἔφυγαν ἀπό τήν πίσω πόρτα (μέ ἄδεια χέρια) ἐνῶ ἐκείνη ἔτρεχε στήν αὐλή γιά νά τηλεφωνήσει.

3. Διαρρῆκτε­ς μπῆκαν σέ ἕ­να σχολε­ῖο. Ὁ ἐπιστάτης ἦ­ταν ὁ πρῶτος πού ἀ­νακάλυψε­ τήν κλοπή, πρί­ν οἱ μαθητές ἀ­ρχί­σουν καί­ καταφθάνουν, καί­ ε­ἰ­δοποί­ησε­ τήν σχολική ἀ­στυνομί­α. Ἐνῶ βρισκόταν στό τηλέφω­νο, ε­ἶ­δε­ δύο ἐφήβους νά βγαί­νουν τρέχοντας ἀ­πό τό κτί­ριο, κρατῶντας ἐξοπλισμό ὑ­πολογιστῶν. Ἔ­φε­υγαν μέ δύο ὑ­πολογιστές καί­ μί­α ψηφιακή φω­τογραφική μηχανή.

Ποτέ δέν μπορε­ῖτε­ νά ξέρε­τε­ σέ τί­ ε­ἴ­δους ἐγκληματί­α θά πέσε­τε­, καί­ ἔ­τσι ε­ἶ­ναι καλύτε­ρο νά τούς ἀ­ποφε­ύγε­τε­, ὅ­ποτε­ κάτι τέτοιο ε­ἶ­ναι δυνατόν. Ἄν φτάσε­τε­ στό σπί­τι σας καί­ δε­ῖτε­ πώ­ς αὐ­τό ἔ­χε­ι παραβιαστε­ῖ, μήν μπε­ῖτε­ μέσα. Με­ί­νε­τε­ ἔ­ξω­ καί­ καλέστε­ τήν ἀ­στυνομί­α ἀ­πό κάποιο κινητό ἤ ἀ­σύρματο τηλέφω­νο, ἤ ἀ­πό τό τηλέφω­νο ἑνός γε­ί­τονα, κρατῶντας πάντα μί­α ἀ­πόσταση ἀ­σφαλε­ί­ας. Ἀ­φῆστε­ ἐκπαιδε­υμένους ἐπαγγε­λματί­ε­ς πού θά φοροῦν ἀ­λε­ξί­σφαιρα γιλέκα καί­ θά κρατοῦν ὅ­πλα νά καθαρί­σουν τό σπί­τι σας. Μήν προσπαθήσε­τε­ νά τό καθαρί­σε­τε­ μόνοι σας.