Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ). Αυτό έγινε χθες γνωστό από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Οπως επισημαίνουν από το υπουργείο, πρόκειται για ένα «επιχειρησιακό εργαλείο» της περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία, τον χρόνο αλλά και το κόστος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ θα εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Σε αυτό θα καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία ενός έργου, όπως ο Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), η Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ), η Ανανέωση ή/και Τροποποίηση ΑΕΠΟ, ο Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) κ.ά.