Εποχικό προσωπικό καθαριότητας, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, προσλαμβάνουν διάφοροι φορείς του Δημοσίου.

Ειδικότερα, η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 30 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε χώρους της εταιρείας, που εδρεύει στο νομό Αττικής. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 18 μήνες ενώ πρόκειται για πλήρη πενθήμερη εργασία σε καθεστώς βαρδιών. Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών ενώ δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνεται εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στο θέμα της καθαριότητας. Μάλιστα, τα κριτήρια που μοριοδοτούνται είναι ο χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες), ο αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, ο αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ο αριθμός ανήλικων τέκνων (έως δύο τέκνα), οι μονογονεϊκές οικογένειες, η εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες), η αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% καθώς και η αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδότηση) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της εταιρείας: Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε., Αθηνάς 67, ΤΚ 105 52 –Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας –1ος όροφος, τηλ. επικοινωνίας για την υποβολή: 214 414 1173). Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να καλέσουν στα τηλέφωνα: 214 – 4141161, 214 -141488.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου προσλαμβάνει τρία άτομα για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας. Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια έως 18 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Ξανθουδίδου και Χατζιδάκη, ΤΚ 71202, Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (τηλ. επικοινωνίας : 2810-279000).

Δύο Εφορείες Αρχαιοτήτων στο Ρέθυμνο και στην Αρχαία Ολυμπία έχουν προκηρύξει θέσεις εποχικού προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας. Πιο συγκεκριμένα, τρία άτομα αναμένεται να προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 18 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Αρκαδίου 214, ΤΚ 74132, Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: 28310 58842).

Αντίστοιχα, στην πρόσληψη τριών ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας χώρων (μουσεία – αρχαιολογικός χώρος κτίρια WC – κτίρια) προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία. Αιτήσεις στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, ΤΚ 270 65 Αρχαία Ολυμπία, απευθύνοντάς την, στην Γραμματεία της ΕΦ.Α ΗΛΕΙΑΣ (τηλ.: 26240-22529).