Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζοντας τις συγχρηματοδοτηθείσες κατά την περίοδο 2000-2014 από την ΕΕ συμπράξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αποφάνθηκε χθες ότι εμφανίζουν πολλαπλές αδυναμίες και ότι εφεξής «δεν μπορούν να θεωρούνται οικονομικά βιώσιμη επιλογή για την κατασκευή έργων δημόσιων υποδομών».

Το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό μετά την εξέταση 12 Συμπράξεων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) που συγχρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και την Ισπανία στους τομείς των οδικών μεταφορών και των επικοινωνιών.

Σε ότι αφορά ειδικά την Ελλάδα η οποία, όπως σημειώνεται είναι μακράν ο μεγαλύτερος αποδέκτης συνεισφορών της ΕΕ, διαπιστώθηκε πως το κόστος ανά χιλιόμετρο τριών αυτοκινητόδρομων που υποβλήθηκαν σε εξέταση αυξήθηκε έως και κατά 69 %, ενώ παράλληλα το αντικείμενο των έργων μειώθηκε έως και κατά 55 %.

«Οι πολλαπλές αδυναμίες και τα περιορισμένα οφέλη που χαρακτήριζαν τις ελεγχθείσες ΣΔΙΤ είχαν ως αποτέλεσμα να δαπανηθούν κατά τρόπο μη αποδοτικό και αναποτελεσματικό 1,5 δισ. ευρώ» επισημαίνεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις τέσσερις χώρες, ενώ υπογραμμίζεται ότι «η οικονομική αποδοτικότητα και η διαφάνεια υπονομεύθηκαν σε μεγάλο βαθμό ιδίως από την απουσία σαφούς πολιτικής και στρατηγικής, την ανεπαρκή ανάλυση, την εγγραφή έργων ΣΔΙΤ ως στοιχείων εκτός ισολογισμού και τις μη ισορροπημένες ρυθμίσεις επιμερισμού των κινδύνων».

Συνολικά, οι ευρωπαίοι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι οι ΣΔΙΤ παρείχαν στις δημόσιες Αρχές τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις για υποδομές μεγάλης κλίμακας μέσω μιας ενιαίας διαδικασίας, αυξάνοντας όμως τον κίνδυνο ανεπαρκούς ανταγωνισμού και, κατά συνέπεια, αποδυναμώνοντας τη διαπραγματευτική θέση των αναθετουσών Αρχών.