Ενα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα εξάμηνης αμειβόμενης απασχόλησης σε  νέους πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων που κάνουν τα πρώτα επαγγελματικά βήματα προσφέρει το ReGeneration Academy.
Το πρόγραμμα αποτελεί μια ενέργεια των Global Shapers Athens Hub, πρωτοβουλία του World Economic Forum, που δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στην καταπολέμηση τόσο της νεανικής ανεργίας όσο και του φαινομένου του brain drain, της τάσης δηλαδή των νέων αξιόλογων πτυχιούχων να φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν θέσεις εργασίας.
Tο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 3 βασικούς πυλώνες κοινωνικής προσφοράς(Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, Περιβάλλον και Εκπαίδευση).
Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως γνωστικού πεδίου και να έχουν ηλικία έως 29 ετών.
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν/έχουν συμμετάσχει σε εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες (π.χ. εθελοντισμός, αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, καλλιτεχνικά και οποιαδήποτε άλλη μη ακαδημαϊκή δραστηριότητα).
Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλει μία αίτηση δηλώνοντας την κατεύθυνση ενδιαφέροντος μεταξύ των κλάδων: Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών& Τεχνών.
Η διαδικασία επιλογής διαρκεί 2-3 μήνες και περιλαμβάνει τρία στάδια. Για την πρόσβαση σε επόμενο στάδιο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προηγουμένου.
Τα τρία στάδια είναι:
Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής
Online test (δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας)
Διαδικασία επιλογής με φυσική παρουσία (εφεξής Assessment Centre – mock interviews)
Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και τις 16 Μαρτίου στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.gerenaration.gr.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Δυνατότητα 6μηνης έμμισθης εργασίας σε συμμετέχουσα εταιρεία έως 56 ώρες εκπαίδευσης, έως 25 ώρες κοινωνικής προσφοράς με τη μορφή της προσφοράς εθελοντικής εργασίας σε μη κυβερνητική οργάνωση. Απαιτεί καθημερινή οκτάωρη απασχόληση επί τη βάσει πενθημέρου ή εξαημέρου ανάλογα με την επιχείρηση. Η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης ορίζεται από την εταιρεία στην οποία θα παρέχεται η εργασία. Η εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ θα πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, πιθανώς και Σαββατοκύριακα. Δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον προγραμματισμό της παροχής εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ, αρκεί οι 25 ώρες αυτής να πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αποδοχής πρότασης πλήρωσης θέσης απασχόλησης και έως το πέρας τής τουλάχιστον εξάμηνης απασχόλησης.