Στην πλήρωση 292 θέσεων ευθύνης προχωρά η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ) με έδρα την Αθήνα. Από το σύνολο των θέσεων μία είναι Γενικής/ού Διευθύντριας/ντή της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), 46 θέσεις Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών, 7 θέσεις Υποδιευθυντριών/ντών Ειδικών Υπηρεσιών, 8 θέσεις Διευθυντριών/ντών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ, 210 θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών, καθώς και 20 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι:

– με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ της ΜΟΔ ΑΕ και το προσωπικό που κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης υπηρετεί με απόσπαση ή μετακίνηση στις Ειδικές Υπηρεσίες και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ

– στους οποίους δεν έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα, ανώτερη του προστίμου τεσσάρων μηνών.

Εφόσον κάποιο από τα κωλύματα αυτά διαπιστωθεί εκ των υστέρων, η/ο υποψήφια/ος αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας και κάθε τυχόν εκδοθείσα σχετική πράξη παύει να ισχύει αυτοδίκαια.

– που διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα υποβάλλουν αποκλειστικά με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier αίτηση υποψηφιότητας προς τη ΜΟΔ ΑΕ, η οποία περιλαμβάνει α) τυποποιημένο δελτίο υποψηφιότητας συμπληρωμένο, β) τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα, γ) υπεύθυνη δήλωση και δ) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.