Στον έλεγχο των γενικών διευθύνσεων των οικονομικών υπηρεσιών των εποπτευόντων υπουργείων και στον επανέλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα πρέπει να τίθενται πριν την εφαρμογή τους οι αποφάσεις των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών προς τους εργαζόμενους τους.

Αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 που ρυθμίζουν το καθεστώς χορήγησης μη μισθολογικών παροχών και τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2017, εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, με στόχο να θέσει υπό αυστηρή επιτήρηση τις διοικήσεις των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων που εγκρίνουν τη χορήγηση παροχών σε είδος προς τους υπαλλήλους τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλες οι συλλογικές συμβάσεις, οι υπουργικές αποφάσεις και οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προβλέπουν τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών θα πρέπει να συνοδεύονται από μελέτες οικονομικών επιπτώσεων, οι οποίες θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εγκριθεί από τους γενικούς διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών των εποπτευόντων υπουργείων. Εφόσον οι δαπάνες που προκαλούν οι μη μισθολογικές παροχές υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ ετησίως, οι σχετικές συλλογικές συμβάσεις, υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων θα πρέπει να συνυπογράφονται και από τον υπουργό Οικονομικών.

Ειδικότερα, με τις οδηγίες που παρέχονται με την εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών:

1) Κάθε συλλογική σύμβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση διοικητικού συμβουλίου που προβλέπει τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να συνυπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών όταν η δαπάνη είναι μεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ετησίως. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, σε κάθε συλλογική σύμβαση που αφορά στη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών πρέπει να επισυνάπτεται- ως παράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής- μελέτη με τον αριθμό των εργαζόμενων στους οποίους αφορά η παροχή, την προκαλούμενη δαπάνη. καθώς και τον τρόπο κάλυψης. η οποία εγκρίνεται από τον γενικό διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Παράλληλα, στις περιπτώσεις που επίκειται η υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πριν την κατάρτισή της πρέπει να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία για τυχόν έγκριση χορήγησης μη μισθολογικών παροχών, δηλαδή η σύνταξη μελέτης επιπτώσεων, η έγκριση της από τον αρμόδιο γενικό διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου, η συνεκτίμηση επιπτώσεών της καθώς και η προσάρτησή της στην προς κατάρτιση Σ.Σ.Ε. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, οι μη μισθολογικές παροχές δύναται να χορηγηθούν μόνο εφόσον τεκμαίρεται από την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων του φορέα η δυνατότητα παροχής τους, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στο γεγονός ότι εφεξής κάθε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας φορέα Γενικής Κυβέρνησης, κατά το μέρος που θα καθορίζει τη χορήγηση μη μισθολογικών παροχών ετήσιου ύψους άνω των 5.000 ευρώ, οφείλει να συνυπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών. Για τον σκοπό αυτό καλούνται οι εν λόγω φορείς να υποβάλλουν εγκαίρως στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όλα τα απαραίτητα στοιχεία (κείμενο Σ.Σ.Ε, μελέτη εκτίμησης οικονομικών επιπτώσεων και έκθεση οικονομικών υπηρεσιών εποπτεύοντος υπουργείου) προκειμένου η αρμόδια διεύθυνση, σε συνεργασία με άλλες διευθύνσεις του ΓΛΚ και του υπουργείου Οικονομικών να ετοιμάζει τη σχετική εισήγηση προς τον υπουργό Οικονομικών περί συνυπογραφής ή μη της εν λόγω συλλογικής ρύθμισης.

Επίσης στις περιπτώσεις όπου η χορήγηση μη μισθολογικών παροχών απορρέει από εν ισχύ υπουργική απόφαση ή κοινή υπουργική απόφαση, πρέπει να ακολουθηθεί αναλογικώς η ανωτέρω διαδικασία.

Για τις περιπτώσεις στο πλαίσιο των οποίων μη μισθολογικές παροχές έχουν χορηγηθεί με απόφαση διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης φορέα Γενικής Κυβέρνησης, οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων υποχρεούνται σε άμεση ανάκληση των εν λόγω αποφάσεων, κατά το μέρος που προβλέπουν χορήγηση μη μισθολογικών παροχών και υποβολή σχεδίων νέων αποφάσεων στη διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής του ΓΛΚ μαζί με όλα τα αναγκαία οικονομικά δεδομένα που θα τεκμηριώνουν την οικονομική δυνατότητα του φορέα να προβεί στη χρηματοδότηση των εν λόγω μη μισθολογικών παροχών, λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Καθιερώνεται ανώτατο ύψος ποσού για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου, προκειμένου να καλυφθεί η υπηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φορέα. Το ύψος του εν λόγω ποσού θα καθορισθεί με απόφαση του οικείου υπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου. Εξυπακούεται ότι η κάλυψη του ποσού που θα υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο θα επιβαρύνει τον υπάλληλο που είναι δικαιούχος της εν λόγω παροχής.

Οι παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας πρέπει να χορηγούνται αποκλειστικά σε είδος. Εξαιρούνται από τον κανόνα αυτόν η αποζημίωση για προμήθεια στολής στους διασώστες και τα πληρώματα του EKAB για τα έτη 2016 και 2017 καθώς και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και το γάλα προηγουμένων ετών εργαζομένων στους ΟΤΑ, τα οποία μπορεί να καταβάλλονται σε χρήμα. Πάντως, στο εξής οι ΟΤΑ οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας και η χορήγηση γάλακτος στους εργαζομένους τους να γίνεται αποκλειστικά και μόνον σε είδος.

Προβλέπεται η κατάργηση παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν σε κάθε είδους ασφαλιστήρια συμβόλαια ή προγράμματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης εργαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια και δωρεάν κάρτες διαδρομών. Εξαιρείται μόνον η ασφάλιση προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς επειγόντων περιστατικών.