Σε εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των ΕΠΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 10 Ιανουαρίου 2018 το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης .

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία ρυθμίζει τα θέματα των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης από το 1955 η ηγεσία του υπουργείου επανακαθορίζει με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς το θεσμικό πλαίσιο των ΕΠΕ .

Συγκεκριμένα επανακαθορίζει τα όρια για την ελάχιστη αξία των εταιρικών μεριδίων, διευρύνει τις δυνατότητες που κάνουν αναγκαία την απομάκρυνση των διαχειριστών ενώ εισάγει διάταξη με την οποία διευκολύνει και τη συμμετοχή κατοίκων του εξωτερικού στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας.

Ειδικότερα το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει διατάξεις για τις διαδικασίες σύνταξης , ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων των ΕΠΕ ενώ παράλληλα προβλέπει ότι η λύση μιας ΕΠΕ δεν θα απαιτείται με την πλειοψηφία των 3/4 που ισχύει σήμερα, αλλά των 2/3.

Το μετοχικό της κεφαλαίο θα καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό όπως ισχύει σήμερα και θα σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος ενώ τα εταιρικά μερίδια θα έχουν ονομαστική αξία τουλάχιστον ενός ευρώ.

Η ονομαστική αξία θα πρέπει να είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας. Επίσης η γενική συνέλευση της ΕΠΕ θα μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε ορίζεται στο καταστατικό, δηλαδή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, ενώ προβλέπεται ότι ένας εταίρος που κατοικεί στο εξωτερικό θα μπορεί να λάβει μέρος σε αυτή και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αναφορικά με την ανάκληση του διαχειριστή της εταιρίας αυτή θα μπορεί πλέον να γίνει μετά από αίτηση των εταίρων που κατέχουν το 1/10 του συνολικού αριθμού εταιρικών μεριδίων ενώ ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η σοβαρή παράβαση καθηκόντων η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση.

Τέλος η εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής ΕΠΕ στην Ελλάδα με σχετική διάταξη που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο γίνεται απλούστερη.

Συγκεκριμένα η η εγκατάσταση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και θα πραγματοποιείται μόνο με την εγγραφή του στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αντίστοιχα, η εγκατάσταση υποκαταστήματος ή πρακτορείου αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Τρίτης χώρας θα πραγματοποιείται με την έκδοση απόφασης από τη Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή την Περιφερειακή Ενότητα κατά λόγο αρμοδιότητας για την έγκριση της εγκατάστασης υποκαταστήματος ή πρακτορείου Τρίτης χώρας και με την εγγραφή αυτού στο ΓΕΜΗ.