Σύμφωνα με το Eυρωβαρόμετρο, το 57% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η αποκάλυψη πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί σοβαρό θέμα (για την Ελλάδα το ποσοστό είναι 59%). Το 70% των Ευρωπαίων εκφράζει την ανησυχία ότι οι εταιρείες μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για διαφορετικό σκοπό από εκείνον για τον οποίο τις συνέλεξαν (για την Ελλάδα το 65%). Μόνο το 15% των Ευρωπαίων αισθάνεται ότι ελέγχει πλήρως τις πληροφορίες που παρέχει στο Διαδίκτυο (στην Ελλάδα το 31%). Το 90% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι είναι σημαντικό να έχει τα ίδια δικαιώματα και την ίδια προστασία σε όλες τις χώρες της ΕΕ άσχετα από το πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων/πού είναι εγκατεστημένη η εταιρεία ή η Αρχή που προσέφερε την υπηρεσία (για την Ελλάδα το 89%).

Ο Κανονισμός Προστασίας της ΕΕ καθορίζει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και τις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων. Καθορίζει, επιπλέον, τις μεθόδους για διασφάλιση της συμμόρφωσης και τις κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες. Ειδικότερα, στον Κανονισμό περιγράφονται:

n Η ανάγκη να υπάρχει σαφής συγκατάθεση του ενδιαφερομένου για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

n Η ευκολότερη πρόσβαση του ενδιαφερομένου στα προσωπικά του δεδομένα.

n Τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και «λήθης».

n Το δικαίωμα εναντίωσης, μεταξύ άλλων, στη χρησιμοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την «κατάρτιση προφίλ».

n Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων από πάροχο σε πάροχο.

Θεσπίζεται, επίσης, η υποχρέωση των υπευθύνων επεξεργασίας των δεδομένων να παρέχουν διαφανείς και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους. O Kανονισμός προβλέπει και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας των Δεδομένων που περιλαμβάνει εκπροσώπους από το σύνολο των 28 ανεξάρτητων εποπτικών Αρχών. Τέλος, ο Κανονισμός αναγνωρίζει το δικαίωμα των υποκειμένων των δεδομένων να υποβάλλουν καταγγελία σε εποπτική Αρχή καθώς και το δικαίωμά τους για δικαστική προσφυγή και αποζημίωση.