Στον καθορισμό μηνιαίου ορίου εξερχόμενων εμβασμάτων για 10 εποπτευόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος εταιρείες προχώρησε η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση ορίζεται μέγιστο μηνιαίο όριο μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό 40 εκατ. ευρώ για το σύνολο των ιδρυμάτων πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α’ 113) που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η κατανομή του ως άνω ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών, για εντολές μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που δεν υπερβαίνουν το ισχύον ανά εντολέα/ φυσικό πρόσωπο μηνιαίο όριο των 500 ευρώ έγινε αναλογικά βάσει του μέσου μηνιαίου ύψους των εκτελεσθέντων από έκαστο ίδρυμα πληρωμών στο εξωτερικό κατά τη χρονική περίοδο από 1-1-2014 έως 30-6-2015.

Η κατανομή έχει ως εξής:

Εταιρεία

ευρώ

ΑΡΓΩ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

8.000.000

WORLDBRIGDE – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

7.100.000

.Ε KMT ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

4.800.000

ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

4.700.000

ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

3.500.000

UNISTREAM GREECE

750.000

INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

600.000

ΣΙ ΜΠΙ ΕΝ ΕΛΛΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

450.000

ΜΑΝΙ ΓΚΛΟΜΠ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

400.000

NBL ΜΟΝΕΥ TRANSFER ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

300.000

Τα ανωτέρω ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή ανά δεκαήμερο, αρχής γενομένης από την 31η Αυγούστου 2015, καθώς και στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά την οικεία περίοδο.