Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας το γεγονός ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να προσληφθούν στο Δημόσιο εάν δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ενώ αντίθετα για τις γυναίκες δεν προβλέπεται αντίστοιχη προϋπόθεση.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν αίτηση εκπαιδευτικού, ο οποίος ζητούσε να ακυρωθεί η ανάκληση της πράξης του διορισμού του, επειδή δεν προσκόμισε βεβαίωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.

Αναλυτικότερα, εκπαιδευτικός πέτυχε σε διαγωνισμό πρόσληψης και του ζητήθηκε να προσκομίσει, όπως προέβλεπε η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, «πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄», δηλαδή βεβαίωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να προσκομίσει πιστοποιητικό ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από τις υποχρεώσεις αυτές.

Όμως, μέχρι την ημερομηνία ορκωμοσίας του δεν προσκόμισε το πιστοποιητικό, με συνέπεια να ανακληθεί ο διορισμός του.

Ο εκπαιδευτικός προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς εισάγει διάκριση σε βάρος των ανδρών η προϋπόθεση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τον διορισμό ανδρών εκπαιδευτικών.

Το ΣτΕ, όπως και το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η επίμαχη υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, μόνο για τους άνδρες και όχι για τις γυναίκες, δεν εισάγει διάκριση υπέρ ορισμένων προσώπων και προσθέτει ότι «λειτουργεί κατά τρόπο γενικό και απρόσωπο, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και καταλαμβάνει όλους τους υποψήφιους βάσει της προκηρύξεως του επίδικου διαγωνισμού κατά τρόπο γενικό, απρόσωπο και αντικειμενικό».

Επίσης, επισημαίνεται ότι «οι διατάξεις του άρθρου 4 του Συντάγματος δεν εμποδίζουν τον νομοθέτη, προκειμένου να ασκήσουν οι άνδρες το δικαίωμα προσβάσεως στις δημόσιες λειτουργίες, να προβλέπει για αυτούς ως κώλυμα διορισμού την μη εκπλήρωση της δημοσίου δικαίου υποχρεώσεως της στρατιωτικής υπηρεσίας τους που νομίμως βαρύνονται με αυτήν, διαφοροποιώντας στο ζήτημα αυτό τις γυναίκες δικαιολογημένα».